Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล

ประวัติการศึกษา

  • มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง(พ.ศ. 2545)
  • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2550)

 

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน)