Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตร์บัณฑิต (LL.B.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.) เอกกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (International Economic Law) มหาวิทยาลัยวอร์ริค ประเทศอังกฤษ (the University of Warwick, UK)/ ทุนการศึกษาจาก British Council /
  • ปริญญาเอกทางกฎหมาย (Ph.D.) เน้นการวิจัยด้านกฎหมายภาษีอากร, Queen Mary College, มหาวิทยาลัยลอนดอน                   ประเทศอังกฤษ (the University of London) /ทุนรัฐบาลไทยตามความต้องการของกรมสรรพากร