Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุประภา รักพงษ์ 

การศึกษา

  • LL.B. (เกียรตินิยมอันดับ 1) King’s College University, London ประเทศสหราชอาณาจักร
  • LL.M. (เกียรตินิยมอันดับ 2 ระดับบน)  มหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร
  • ปริญญาเอก  กฎหมายการค้าแห่งสหภาพยุโรปและการค้าระหว่างประเทศ จาก University College, London มหาวิทยาลัย London ประเทศสหราชอาณาจักร