Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล

ประวัติการศึกษา

  • มัธยมศึกษา โรงเรียนเมธีวุฒิกร
  • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยพายัพ
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (น.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2541 – 2558
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2547 – 2549
  • หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรี) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2550 – 2553
  • ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2553 – 2556
  • หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรี) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2557 – 2558
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน