Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเทพ เมืองแสน

ประวัติการศึกษา

  • น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • น.ม.(กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ

ประวัติการทำงาน

  • รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย