Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน สำนักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลากา

 

ประวัติการทำงาน

  • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น