Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติม กิตติศักดิ์ ปรกติ

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ มหาวิทยาลัยทูเลน สหรัฐอเมริกา โดยทุน Fullbright Smith-Mundt Scholarship
  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี โดยทุน Humboldt Fellowship และทุนรัฐบาลไทย
  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

  • เริ่มรับราชการเมื่อ พ.ศ. 2496 ในยศนายร้อยตำรวจโทในประจำกองการต่างประเทศและแถลงข่าว กรมตำรวจ
  • เป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลระดับชั้นต่าง ๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 จนถึง พ.ศ. 2517
  • ได้ออกจากตำแหน่งผู้พิพากษามารับหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนเกษียณอายุราชการ
  • ขณะอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2519
  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2521 และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2518-2532