Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  • เนติบัณฑิตไทย
  • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พนักงานอัยการกองคดีอาญา
  • ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 69