Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขากฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
 • (Docteur en droit public), Université Toulouse I – Capitole, ประเทศฝรั่งเศส (2557)
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขากฎหมายมหาชน (Master II – Droit public fondamental), Université Toulouse I – Capitole, ประเทศฝรั่งเศส (2555)
 • ประกาศนียบัตรด้านภาษาฝรั่งเศส (ระดับ C1), (Diplôme d’études françaises), Institut de Touraine, ประเทศฝรั่งเศส (2554)
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553)

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(บรรยายวิชาหลักกฎหมายมหาชน, วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ และวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ) (2560 – ปัจจุบัน)
 • อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง) (2559 – ปัจจุบัน)
 • อาจารย์พิเศษภาควิชานตินิศาสตร์ คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ) (2561 – ปัจจุบัน)
 • ผู้บรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.) (2559)
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (บรรยายวิชาหลักกฎหมายมหาชน, วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง,วิชากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ) (2558 – 2560)

ผลงานทางวิชาการ

 • หนังสือ : Le contentieux des élections politiques en Thaïlande,Presses de Université Toulouse I – Capitole, Toulouse, France, 2559
 • หนังสือ : กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ และระบอบประชาธิปไตย, สำนักพิมพ์วิญญูชน, กรุงเทพฯ, 2559
 • บทความ : แนวคิดในการปฏิรูประบบกฎหมายปกครองอิตาลีของ SabinoCassese : แนวทางพัฒนากฎหมายปกครองไทย, วารสารวิชาการศาลปกครองปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2555), กรุงเทพฯ, 2555