Skip to content Skip to footer
จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา/อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ผลงานทางวิชาการ

 • กฤษรัตน์ ศรีสว่าง. (2551). ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก. สงขลา : โรงพิมพ์ไทย
  อักษร.
 • ค าอธิบายกฎหมายมรดก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน.