Skip to content Skip to footer

สัมมนากฎหมาย

บทบาทของทนายความ
ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 5 สภาทนายความ

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

 

Leave a comment

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.