Shop

Showing 1–24 of 800 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  “กฎหมายปริทรรศน์” ใน “วารสารอัยการ” และอื่นๆ โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  • ผู้เสียหายในคดีอาญา
  • การสั่งคดีและคำสั่งคดีของพนักงานอัยการ
  • เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดีกับทางปฏิบัติของพนักงานอัยการและศาล
  • การแจ้งข้อหากับเสรีภาพกับบุคคล
  • กระบวนพิจารณาของศาล : ชองหรือไม่ชอบ?
  • คุณธรรมทางกฎหมายกับการใช้กฎหมายทางอาญา
  • ความสัมพันธ์ระหว่างอัยการกับตำรวจในเยอรมัน
  • ข้อสังเกตเกี่ยวกับความผิดฐานลักทรัพย์
  • การยกประโยชน์แห่งความสงสัยและการเลือกลงโทษ
  • หลักประกันในกฎหมายอาญา
  • การเสี่ยงที่อนุญาต
  • วิธีพิจารณาตวามอาญากับความคิดตามหลักกฎหมายแพ่ง
  • ปัญหาการกระทำโดยพลาด
  • ฐานะหน้าที่ของทนายในคดีอาญา
  • เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดี
  • หลักกฎหมายที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องเข้าใจ
  • การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและการพัฒนาประเทศ
  • พนักงานอัยการกับคดีแพรวา
  • ทีมการเรียนการสอน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162698507
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 228
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  “ข้ออ้าง” การปฏิวัติ – รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ โดย ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ฿ 220.00 ฿ 209.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  1. บทวิเคราะห์ “ข้ออ้าง” การปฏิวัติ – รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่
  2. ลำดับเหตุการณ์ศตวรรษการเมืองไทยสมัยใหม่
  3. เอกสาร “ข้ออ้าง” การปฏิวัติ – รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่
  • ภาคอวสานสมบูรณาญาสิทธิราชย์
  • ภาคสมัยประชาธิปไตย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  : ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

  รหัสสินค้า : 9786167202877
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 202
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  108 สัญญาธุรกิจ โดย อดุล ขาวละออ ฿ 500.00 ฿ 475.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  สัญญาในการจัดหาที่ดิน อาคาร สถานที่
  – สัญญาจองที่ดิน
  – สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามเนื้อที่)
  – สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมารวม)
  – สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  – สัญญาซื้อขายกรรมสิทธิ์ห้องชุด
  – สัญญาเช่าที่ดิน
  – สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  – สัญญาเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง
  – สัญญาเช่าอาคารโรงงาน
  – ฯลฯ
  สัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้างและตกแต่ง
  – สัญญาว่าจ้างทำงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม
  – สัญญาควบคุมงานก่อสร้าง
  – สัญญาซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
  – สัญญาซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
  – สัญญารับเหมาก่อสร้าง
  – สัญญาว่าจ้างตอกเสาเข็ม
  – สัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบงานประปาและสุขาภิบาล
  – สัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบงานไฟฟ้า
  – สัญญาว่าจ้างออกแบบตกแต่งภายใน
  – สัญญาว่าจ้างปรับปรุงและตกแต่งสวนหย่อม
  – หนังสือสัญญาจ้าง…
  สัญญาในการจัดหาทรัพย์สิน
  – สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์
  – สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ
  – สัญญาจะซื้อจะขายรถยนต์
  – สัญญาซื้อขายรถยนต์
  – สัญญาซื้อขายลิฟท์
  – สัญญาซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่
  – สัญญาซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเลขหมาย
  – สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
  – สัญญาเช่ารถยนต์
  – สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์
  – สัญญาเช่าต้นไม้ตกแต่งสถานที่
  – สัญญาเช่าพื้นที่เก็บเอกสาร
  สัญญาในการบำรุงรักษาทรัพย์สิน
  – สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
  – สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
  – สัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์
  – สัญญาจ้างบำรุงรักษาต้นไม้และสภาพสวนหย่อม
  สัญญาในการดำเนินงานทางธุรกิจ
  – สัญญาซื้อขายสินค้า
  – สัญญาซื้อขายสินค้า
  – สัญญาซื้อขายสินค้า
  – สัญญาซื้อขายเงินผ่อน
  – สัญญาเช่าซื้อ
  – สัญญาเช่าซื้อรถยนต์
  – สัญญาตั้งตัวแทน
  – สัญญาตั้งนายหน้า (ซื้อทรัพย์สิน)
  – สัญญาตั้งนายหน้า (ขายทรัพย์สิน)
  – สัญญาตั้งนายหน้า (ขายที่ดิน)
  – สัญญาตัวแทนนายหน้า (ขายที่ดิน)
  – ฯลฯ
  สัญญาว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource)
  – สัญญาตั้งตัวแทนค้าต่าง
  – สัญญาจ้างขนส่งสินค้า (แบบที่ 1)
  – สัญญาจ้างขนส่งสินค้า (แบบที่ 2)
  – สัญญาจ้างขนส่งสินค้า (แบบที่ 3)
  – สัญญาจ้างให้จัดเก็บหนี้การค้า
  – สัญญาจ้างให้ติดตามหนี้
  – สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่
  – ฯลฯ
  สัญญาทางการเงิน
  – ตั้งสัญญาใช้เงิน
  – สัญญากู้ยืมเงิน
  – สัญญากู้ยืมเงิน พร้อมจำนำ
  – สัญญาขายลดเช็ค
  – สัญญาค้ำประกัน
  – สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา
  – สัญญาค้ำประกันมีวงเงิน
  – สัญญาจำนำ
  – สัญญาจำนำหุ้น
  – ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง
  – ฯลฯ
  สัญญาในส่วนของพนักงาน
  – สัญญาว่าจ้างทำงาน
  – สัญญาว่าจ้างทำงาน (ทดลองงาน)
  – สัญญาว่าจ้างทำงาน (มีกำหนดเวลา)
  – สัญญาค้ำประกันการทำงาน
  – หนังสือแจ้งยกเลิกค้ำประกันการทำงาน
  – สัญญากู้ยืมเงินของพนักงาน
  – ฯลฯ
  หนังสือมอบอำนาจ, หนังสือให้ความยินยอม
  – หนังสือมอบอำนาจดำเนินคดีแพ่ง
  – หนังสือมอบอำนาจดำเนินคดีอาญา
  – หนังสือมอบอำนาจประกันตัวคดีอาญา
  – หนังสือมอบอำนาจขอเลขผู้เสียภาษี
  – หนังสือมอบอำนาจจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
  – หนังสือมอบอำนาจพบพนักงานประเมิน
  – หนังสือมอบอำนาจ…
  – ฯลฯ
  สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและความลับทางการค้า
  – สัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมบัญชี
  – สัญญาจ้างแปลข้อความ
  – สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
  – สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
  – สัญญาให้สิทธิทางการค้าและบริการ แฟรนไชส์
  – สัญญารักษาข้อมูลอันเป็นความลับ (เงินเดือนพนักงาน)
  – ฯลฯ
  ภาคผนวก
  – บัญชีอัตราอากรแสตมป์

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง :
  อดุล ขาวละออ

  ⭐️รหัสสินค้า : 9786163021717
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า :  370 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 6 : มิถุนายน 2562

 • Sale!
  img-book
  4 ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ โดย นายอภิรัฐ บุญทอง ฿ 260.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ขั้นตอนที่ 1
  กำหนดเป้าหมาย
  ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน
  ขั้นตอนที่ 3 ลงมือทำ ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม
  ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบตนเอง

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  9786162699085
  ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก450 กรัม

  จำนวนหน้า312
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  Criminal Law โดย ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – คดีบุกรุก
  – คดีรับของโจร

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ  ปราณีตพลกรัง
  รหัสสินค้า : 9786167242750
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 248
  ขนาด : 18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 1  :  มกราคม  2562

 • Sale!
  img-book
  EASY NOTE สอบ ก.พ. (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100 โดย ณุภา นันทเกียรติ ฿ 220.00 ฿ 209.00

  🔴 บทคัดย่อ/สารบัญ
  🍂 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
  – การสะกดคำ
  – การอ่านคำ
  – การสังเกตประโยคบกพร่อง
  – การเรียงประโยค
  – การอ่านบทความ
  🍂 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
  – การอุปมาอุปไมย
  – การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
  – การสรุปความจากภาษา (เงื่อนไขทางภาษา)
  – การสรุปความจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)
  🍂 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  – อนุกรม
  – พื้นฐานคณิตศาสตร์
  – การวิเคราะห์ตารางข้อมูล
  – สดมภ์
  🍂 ภาษาอังกฤษ
  – Part of Speech (ชนิดของคำ)
  – Article (คำนำหน้าคำนาม)
  – Tense
  – If – Clause
  – Comparison
  🍂 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  – ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  – หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  – วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  – หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  – เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

  🔴 รายละเอียด 
  🌟ชื่อผู้แต่ง : ณุภา นันทเกียรติ
  🌟รหัสสินค้า
  : 9786164871571
  🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
  🌟น้ำหนัก : 350 กรัม
  🌟จำนวนหน้า : 76 หน้า
  🌟ขนาด : 21 x 29.2 ซม.
  🌟พิมพ์ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  International Law โดย ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ฿ 400.00 ฿ 360.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  CHAPTER 1
  Nature of International Law
  CHAPTER 2
  Sources of International Law
  CHAPTER 3
  Subjects of International Law
  CHAPTER 4
  Relations between International Law and Domestic Law
  CHAPTER 5
  Jurisdiction of States
  CHAPTER 6
  Immunities from Jurisdiction of States
  CHAPTER 7
  Treaties
  CHAPTER 8
  Responsibility of States
  CHAPTER 9
  Settlement of International Disputes

  รายละเอียด

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
  รหัสสินค้า : 9786162699627
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 332 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  Lecture Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 โดย รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  สารบาญ
  บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : 
  รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ
  รหัสสินค้า : 9786162699757
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 258 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  Lecture Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 โดย รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ ฿ 320.00 ฿ 288.00

  สารบาญ
  ประกอบด้วยการอธิบายเรื่องต่อจากเล่ม 1 (บทที่ 1 – 3)
  บทที่ 4 ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 5 รัฐ องค์ประกอบของรัฐ การรับรองรัฐ การรับรองของรัฐบาล
  บทที่ 6 ดุลอาณาของรัฐ
  บทที่ 7 ความรับผิดชอบของรัฐ
  บทที่ 8 สนธิสัญญา
  บทที่ 9 กฎหมายทะเล เขตแดนทางทะเลทั่วไป และการกำหนดเขตแดนทางทะเลของประเทศไทย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : 
  รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ
  รหัสสินค้า : 9786162699740 

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 368 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 12 : มกราคม 2564

 • img-book
  กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฿ 300.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในโอกาสที่กฎหมายตราสามดวงมีอายุครอบ 200 ปี
  และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสที่ทรงครองราชสมบัติปีที่ 60 พุทธศักราช 2548

  รายละเอียด
  ชื่อผู้จัดทำ :  สำนักงานกงอทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  รหัสสินค้า : G000047
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 206
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :2548

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย 3 พ.ร.บ.พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 320.00 ฿ 304.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
  – หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  – หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165771405
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 388 หน้า
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย 4.0 โดย ศุภวัชร์ มาลานนท์ ฿ 360.00 ฿ 324.00

  รหัสสินค้า : 9786162697975
  ชื่อผู้แต่ง : ศุภวัชร์ มาลานนท์

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 408
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ : กรกฎาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – ผู้เสียหาย
  – คำร้องทุกข์
  – ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย
  – การตั้งผู้แทนเฉพาะคดี
  – การดำเนินคดีอาญานิติบุคคล
  – สิทธิชองผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
  – สิทธิของจำเลย
  – การใช้ล่ามแปล
  – การดำเนินคดีผู้วิกลจริต
  – การนำ ป.วิ.พ. มาใช้
  – อำนาจสืบสวนสอบสวน
  – เขตอำนาจศาล
  – การขอโอนคดี
  – การขอให้ประธานศาลฎีกาโอนคดี
  – ความผิดเกี่ยวพันกัน
  – ผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา
  – ผู้เสียหายฟ้องคดีแล้วตายลง
  – โจทก์ร่วม
  – รวมพิจารณา
  – ถอนฟ้อง
  – คดีอาญาเลิกกัน
  – สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ
  – ถอนคำร้องทุกข์
  – ยอมความ
  – ฟ้องซ้ำ
  – คดีขาดอายุความ
  – คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
  – พนักงานอัยการเรียกทรัพย์สินแทนผู้เสียหาย
  – สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหาย
  – คำพิพากษาคดีแพ่ง
  – อายุความคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
  – การฟังข้อเท็จจริงในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกันคดีอาญา
  – หมายเรียก หมายอาญา จับ ขัง จำคุก ค้น
  – ปล่อยชั่วคราว
  – การสอบสวน
  – การดำเนินการสอบสวน
  – การสอบปากคำเด็กฯ ในชั้นสอบสวน
  – การสอบสวนเด็กฯ ในฐานะผู้เสียหายหรือพยาน
  – การสอบสวนเด็กฯ ในฐานะผู้ต้องหา
  – การดำเนินการหลังสอบสวนเสร็จ
  – การชันสูตรพลิกศพ
  – การสืบพยานเด็ก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165772433
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 572 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : ธันวาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – การบรรยายฟ้อง
  – การตรวจคำฟ้อง
  – การไต่สวนมูลฟ้อง
  – แก้ไขคำฟ้องคำให้การ
  – โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัด
  – คดีมีมูลให้ประทับฟ้อง
  – คำสั่งมีมูลย่อมเด็ดขาด
  – การเรียกสำนวนการสอบสวนมาในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
  – การพิจารณาคดีอาญาต้องกระทำโดยเปิดเผย
  – การสอบคำให้การจำเลย
  – การสืบพยานเด็ก
  – การถามและการตั้งทนายให้จำเลย
  – การตรวจพยานหลักฐานก่อนสืบพยาน
  – โจทก์มีหน้าที่นำสืบก่อน
  – คำให้การรับสารภาพ
  – การอ่านคำพิพากษา
  – ทำการคำพิพากษา
  – คำพิพากษายกฟ้องหรือลงโทษ
  – รูปแบบคำพิพากษา
  – การแก้ไขคำพิพากษา
  – คำพิพากษาต้องไม่เกินคำขอ
  – อุทธรณ์
  – คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
  – การรับรองอุทธรณ์
  – คดีที่อุทธรณ์แต่ข้อกฎหมาย
  – ข้อกฎหมายที่อุทธรณ์ได้
  – คำสั่งระหว่างพิจารณา
  – กำหนดเวลายื่นอุทธรณ์
  – อุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
  – การส่งสำเนาอุทธรณ์
  – ถอนอุทธรณ์
  – การพิจารณาของศาลอุทธรณ์
  – อำนาจศาลอุทธรณ์
  – เพิ่มเติมโทษจำเลย
  – เหตุลักษณะคดี
  – ฎีกา
  – คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 218
  – คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 219
  – คดีต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 220
  – คดีต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 219 ตรี
  – การรับรองฎีกา
  – คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา
  – การบังคับคดีตามคำพิพากษา
  – ค่าธรรมเนียม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165773409
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 543 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ครั้งที่ : มกราคม  2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – เขตอำนาจศาล
  – ดำเนินกระบวนพิจารณาที่ศาลอื่น
  – การตรวจคำคู่ความ
  – การขยายหรือย่นระยะเวลา
  – การชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
  – การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
  – ละเมิดอำนาจศาล
  – การดำเนินกระบวนพิจารณาในต่างประเทศ
  – การนั่งพิจารณา
  – การขอเลื่อนคดี
  – คู่ความมรณะ
  – รายงานและสำนวนความ
  – การลงชื่อในรายงานกระบวนพิจารณา
  – อำนาจฟ้อง
  – การดำเนินคดีของผู้ไร้ความสามารถ
  – ร้องสอด
  – คู่ความร่วม
  – การมอบอำนาจให้ดำเนินคดี
  – อำนาจทนายความ
  – กิจการที่มอบฉันทะได้
  – ทนายความขอถอนตัว
  – การยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสาร
  – คำพิพากษาและคำสั่ง
  – คำพิพากษาตามยอม
  – คำพิพากษาไม่เกินคำขอ
  – การแก้ไขคำพิพากษา
  – ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ
  – คำพิพากษาผูกพันคู่ความ
  – ฟ้องซ้ำ
  – ค่าฤชาธรรมเนียม
  – การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165771412
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 513 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
  – คำฟ้อง
  – คำให้การ
  – ฟ้องซ้อน
  – ทิ้งฟ้อง
  – ถอนฟ้อง
  – ฟ้องแย้ง
  – แก้คำฟ้อง คำให้การ
  – การดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาท
  – วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
  – คดีไม่มีข้อยุ่งยาก
  – การพิจารณาคดีโดยขาดนัด
  – ขาดนัดยื่นคำให้การ
  – การขออนุญาตยื่นคำให้การ
  – การขอพิจารณาใหม่ในกรณีขาดนัดยื่นคำให้การ
  – ขาดนัดพิจารณา
  – คู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณา
  – โจทก์ขาดนัดพิจารณา
  – จำเลยขาดนัดพิจารณา
  – การขอพิจารณาใหม่ระหว่างพิจารณา
  – การขอพิจารณาใหม่หลังศาลพิพากษา
  – อุทธรณ์
  – การยื่นอุทธรณ์
  – คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง
  – อุทธรณ์ต้องชัดแจ้งฯ
  – คำสั่งระหว่างพิจารณา
  – ค่าธรรมเนียมที่ต้องวางพร้อมอุทธรณ์
  – คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
  – ทุเลาการบังคับคดี
  – การส่งสำเนาอุทธรณ์
  – คำแก้อุทธรณ์
  – การฟังข้อเท็จจริงคดีที่อุทธรณ์ได้แต่ข้อกฎหมาย
  – การวินิจฉัยคดีของศาลอุทธรณ์
  – อำนาจของศาลอุทธรณ์
  – ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งในชั้นอุทธรณ์
  – ฎีกา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165771429
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  900 กรัม
  จำนวนหน้า :
  592 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ :
  ธันวาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
  จำเลยขอคุ้มครอง
  โจทก์ขอคุ้มครอง
  – หลักเกณฑ์ การอนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราว
  – ผลคำสั่งอนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราว
  – ฯลฯ
  คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณา
  การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  บทนำ
  ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี
  คำบังคับ
  คำขอบังคับคดี
  คำขอให้บังคับคดี
  การพิจารณาคำขอบังคับคดี
  การไต่สวนหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
  เจ้าพนักงานบังคับคดีอยู่ในฐานะผู้แทนเจ้าหนี้
  อำนาจเจ้าพนักงานบังคับคดีในการส่งเอกสาร
  อำนาจค้นของเจ้าพนักงานบังคับคดี
  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าพนักงานบังคับคดี
  การงดการบังคับคดี
  ลูกหนี้ของดการบังคับคดี
  การดำเนินการบังคับคดีต่อไป
  การถอนการบังคับคดี
  การเพิกถอนการบังคับคดี
  การบังคับคดีกรณีที่เป็นหนี้เงิน
  การยึดหรืออายัดสิทธิเรียกร้องที่มีชื่อผู้อื่นเป็นเจ้าของ
  ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
  เงินหรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
  การยึดทรัพย์สิน
  การยึดอสังหาริมทรัพย์
  ผลของการยึดครอบไปถึงดอกผลและเครื่องอุปกรณ์
  ผลของการยึดเกี่ยวกับลูกหนี้ตามคำพิพากษา
  ผลของการยึดต่อบุคคลภายนอก
  การอายัดสิทธิเรียกร้อง
  สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินฯ
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165771436
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  850 กรัม
  จำนวนหน้า :
  526 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ :
  ธันวาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายกับวงจรชีวิต โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 150.00 ฿ 135.00

  กฎหมายกับวงจรชีวิตเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคมตั้งแต่เกิดจนตายกฎหมายจึงแยกจากสังคมไม่ได้ดังคำกล่าวที่ว่า “ที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมาย” สังคมจำเป็นต้องมีระเบียบแบบแผนควบคุมความประพฤติของคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขแบบแผนความประพฤติที่สำคัญคือ “กฎหมาย” การเรียนรู้กฎหมายจะทำให้แต่ละคนรู้ขอบเขตความประพฤติว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นั่นคือการเรียนรู้ “สิทธิและหน้าที่” ของแต่ละคนนั่นเอง

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  รหัสสินค้า : 9786162691355 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 188
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2557

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายกับวงจรชีวิตครอบครัว โดย รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1  การบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย
  บทที่ 2 ทนายความกับลูกความ
  บทที่ 3 หนี้ทางใจของนักเรียนทุน
  บทที่ 4 ปัญหากฎหมายย้อนหลังในคดียุบพรรค
  บทที่ 5 การร้องทุกข์ในคดีอาญา
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รศ.พิศิษฐ์  ชวาลาธวัช
  รหัสสินค้า : 9789742037246
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 430
  ขนาด : 14.5×21 
  พิมพ์ครั้งที่  :   ตุลาคม   
  2561

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์:กฎหมายทรัพย์สินสัญญาละเมิดและสิ่งแวดล้อม โดย นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล ฿ 120.00 ฿ 108.00

  หนังสือกฎหมายกับเศรษฐศาสตร์เล่มนี้เป็นคำอธิบายกฎหมายด้วยความคิดทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่ากฎหมายทรัพย์สินสัญญาละเมิดและสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมการพัฒนากฎหมายเพื่อเศรษฐกิจก็มีจุดเริ่มต้นจากกฎหมายลักษณะดังกล่าวนี้เป็นสำคัญผู้เขียนหวังว่าการอธิบายกฎหมายด้วยเศรษฐศาสตร์จะเป็นพื้นฐานของการออกแบบกฎหมายเพื่อการพัฒนาต่อไป
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ธรรมนิตย์ สุมันตกุล
  รหัสสินค้า : 9786162694578
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า :
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ : มีนาคม2559

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการคลัง : ภาคงบประมาณแผ่นดิน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด ฿ 380.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ ความสำคัญของการศึกษากฎหมายการคลัง :
  ภาคงบประมาณแผ่นดิน
  ส่วนที่หนึ่ง
  แนวคิดและทฤษฎีการคลังมหาชน
  บทที่ 1
  เครื่องมือทางการคลังในฐานะเครื่องมือของรัฐในทางเศรษฐกิจ
  บทที่ 2
  แนวคิดพื้นฐานของการคลังมหาชน
  บทสรุปส่วนที่หนึ่ง
  ส่วนที่สอง
  งบประมาณแผ่นดินในฐานะเครื่องมือทางการคลังของรัฐ
  บทที่ 3
  แนวคิดพื้นฐานของงบประมาณแผ่นดิน
  บทที่ 4
  ระบบงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทย
  บทสรุปส่วนที่สอง
  ส่วนที่สาม
  หลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย
  บทที่ 5
  หลักกฎหมายพื้นฐานทางงบประมาณ
  บทที่ 6
  หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณของประเทศไทย
  บทสรุปส่วนที่สาม

  รายละเอียดชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด
  รหัสสินค้า9786162699252
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 424 หน้า
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการคลังและกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช , ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณรัตน์ โสธรประภากร ฿ 370.00 ฿ 351.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 โครงสร้างทางการเงินการคลังและเศรษฐกิจของไทย
  บทที่ 2 ลักษณะของกฎหมายการคลังและกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
  บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับการคลังและเศรษฐกิจ
  บทที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) โดยสังเขป
  บทที่ 5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
  บทที่ 6 วิธีการงบประมาณ
  บทที่ 7 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  บทที่ 8 วินัยการเงินการคลังของรัฐ
  บทที่ 9 การบริหารหนี้สาธารณะ
  บทที่ 10 ธนาคารแห่งประเทศไทย
  บทที่ 11 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  บทที่ 12 ส่งเสริมการลงทุน
  บทที่ 13 การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
  บทที่ 14 ทุนรัฐวิสาหกิจ
  บทที่ 15 รัฐวิสาหกิจ
  บทที่ 16 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  บทที่ 17 การรถไฟแห่งประเทศไทย
  บทที่ 18 การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
  บทที่ 19 แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
  บทที่ 20 การตรวจเงินแผ่นดิน

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช , ผศ.พรรณรัตน์ โสธรประภากร
  รหัสสินค้า : 9789742037833
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 424
  ขนาด : 25.5 x 18.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2563

   

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ โดย ฿ 300.00 ฿ 270.00

  วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, สัญญาการค้าระหว่างประเทศ, INCOTERMS, การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, การประกันภัยสินค้าทางทะเล, การชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ, ระเบียบพิธีการทางศุลกากร, การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ, องค์การการค้าโลก, ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ โดย ธนสร สุทธิบดี ฿ 490.00 ฿ 465.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  สารบัญบท
  ส่วนที่ 1 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและการดำเนินคดีการค้าระหว่างประเทศ

  บทที่ 1 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและการดำเนินคดีการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 3 การเกิดขึ้นของสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 4 บทบัญญัติทั่วไปของสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 5 หน้าที่ของผู้ขาย
  บทที่ 6 การเยียวยากรณีผู้ขายผิดสัญญา
  บทที่ 7 หน้าที่ของผู้ซื้อ
  บทที่ 8 การเยียวยากรณีผู้ซื้อผิดสัญญา
  บทที่ 9 การโอนความเสี่ยง
  บทที่ 10 การคาดหมายว่าจะผิดสัญญาและสัญญาส่งสินค้าเป็นงวดๆ
  บทที่ 11 ค่าเสียหายและข้อยกเว้นความรับผิด
  บทที่ 12 ผลของการเลิกสัญญาและการรักษาสินค้า
  บทที่ 13 INCOTERMS
  ส่วนที่ 2 การชำระเงินระหว่างประเทศ
  บทที่ 14 การชำระเงินระหว่างประเทศ
  ส่วนที่ 3 การขนส่งสินค้าทางทะเล
  บทที่ 15 การขนส่งสินค้าทางทะเล
  บทที่ 16 ใบตราส่งและเอกสารการขนส่ง
  บทที่ 17 สิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งของ
  บทที่ 18 สิทธิของผู้ขนส่ง
  บทที่ 19 หน้าที่ของผู้ขนส่ง
  บทที่ 20 ความรับผิดของผู้ขนส่งและอายุความ
  บทที่ 21 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง
  บทที่ 22 ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง
  บทที่ 23 ข้อกำหนดในสัญญารับขนของทางทะเลที่เป็นโมฆะ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  : ธนสร สุทธิบดี

  รหัสสินค้า : 9789740339830
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 464 หน้า
  ขนาด : 19 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : 2563