• img-book

    ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ

Sale!
ISBN: 9786162696312

แรงงานสัมพันธ์: หลักการ กฎหมาย และการบริหาร

โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ

เสนอหลักการ แนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อปรับเปลี่ยนความเป็น ปฏิปักษ์ ไปเป็น ปฏิการะ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จและสันติสุขในกิจการของนายจ้างและชีวิตของลูกจ้างทั้งมวล อันประกอบด้วยเรื่องบทบาทของฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และรัฐ, แรงงานสัมพันธ์พื้นฐาน, การใช้มาตรการทางวินัยต่อลูกจ้าง, การระงับข้อขัดแย้งภายในสถานประกอบกิจการ, สหภาพแรงงาน, การร่วมเจรจาต่อรอง เป็นต้น

รายละเอียด

รหัสสินค้า9786162696312
ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ

รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก340 กรัม
จำนวนหน้า280
ขนาด14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 15 : ตุลาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 220.00 ฿ 198.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
  • น.บ. ธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • หลักสูตร “Asian Labour Leadership” จาก University of The Philippines ประเทศฟิลิปปินส์
  • พัฒนาแรงงานและสวัสดิการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฯลฯ
หนังสือโดยศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
สั่งซื้อ
กฎหมายแรงงาน 29 : กันยายน 2564
สั่งซื้อ
การเลิกจ้างและการลาออก 9 : พฤษภาคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร 17 : มีนาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

เสนอหลักการ แนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อปรับเปลี่ยนความเป็น ปฏิปักษ์ ไปเป็น ปฏิการะ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จและสันติสุขในกิจการของนายจ้างและชีวิตของลูกจ้างทั้งมวล อันประกอบด้วยเรื่องบทบาทของฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และรัฐ, แรงงานสัมพันธ์พื้นฐาน, การใช้มาตรการทางวินัยต่อลูกจ้าง, การระงับข้อขัดแย้งภายในสถานประกอบกิจการ, สหภาพแรงงาน, การร่วมเจรจาต่อรอง เป็นต้น

รายละเอียด

รหัสสินค้า9786162696312
ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ

รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก340 กรัม
จำนวนหน้า280
ขนาด14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 15 : ตุลาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)