• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

Sale!
ISBN: 9786162698989

แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) กับการจัดโครงสร้างสถาบันการเมือง

โดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสถาบันการเมือง
บทที่ 2 รูปแบบของรัฐบาล (Form of Government)
บทที่ 3 
ระบบการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตย
บทที่ 4
การจัดโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองในเอเชีย
บทที่ 5
การเมืองการปกครองไทยกับรัฐธรรมนูญ
บทที่ 6
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับรัฐธรรมนูญไทยของศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
บทที่ 7 แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองไทยในอนาคต

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
รหัสสินค้า : 9786162698989
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 236
ขนาด : 18.5×26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2563

฿ 200.00 ฿ 180.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗
 • เนติบัณฑิตไทย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (มหาชน) จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลังจากนั้นได้ทุนของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (DAAD) ไปศึกษากฎหมายที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (Magister Legum) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จากมหาวิทยาลัย Bochum
 • ติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doktor der Rechte-Dr.Jur) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จากมหาวิทยาลัย Bochum
ประวัติการทำงาน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นผู้ช่วยเลขานุการกรรมการร่างกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • พนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 • อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
 • หลักพื้นฐานสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  โครงการเฉลิมพระเกียรติสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐). สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา ๒๕๔๓
 • “หลักความเสมอภาค” โครงการเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐). สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา ๒๕๔๓
 • ศาลรัฐธรรมนูญ” โครงการเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐). สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา ๒๕๔๓
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ” กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๖๐
 • นิติรัฐ กับอำนาจในการตราพระราชกำหนด” ศูนย์นิติศาสตร์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน ๒๕๔๖
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองของเยอรมัน โครงการตำราและวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ : วิญญูชน ๒๕๔๗
 •  “หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ “เกณฑ์” จำกัดอำนาจรัฐ” กรุงเทพฯ : วิญญูชน ๒๕๖๐
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสถาบันการเมือง
บทที่ 2 รูปแบบของรัฐบาล (Form of Government)
บทที่ 3 
ระบบการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตย
บทที่ 4
การจัดโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองในเอเชีย
บทที่ 5
การเมืองการปกครองไทยกับรัฐธรรมนูญ
บทที่ 6
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับรัฐธรรมนูญไทยของศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
บทที่ 7 แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองไทยในอนาคต

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
รหัสสินค้า : 9786162698989
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 236
ขนาด : 18.5×26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162698989
SKU: 9786162698989
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : พฤษภาคม 2563
Page Count: 236