• img-book

  รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์

Sale!
ISBN: 9786162699283

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

โดย รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ 1 อาชญาวิทยา
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา
บทที่ 2 บทบาทของอาชญากรรม
บทที่ 3 ประเภทของอาชญากรรม
บทที่ 4 ประเภทของอาชญากร
บทที่ 5 เหยื่ออาชญากรรม
บทที่ 6 สำนักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยากับการพัฒนากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
บทที่ 7 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุของอาชญากรรม
บทที่ 8 บ่อเกิดอาชญากรรม
บทที่ 9 การป้องกันอาชญากรรม
ส่วนที่ 2 ทัณฑวิทยา
บทที่ 10 ปรัชญาของการลงโทษ
บทที่ 11 แนวความคิดและวิวัฒนาการในการลงโทษ
บทที่ 12 โทษและวิธีการลงโทษ
บทที่ 13 วิวัฒนาการของระบบเรือนจำ
บทที่ 14 ประวัติและวิวัฒนาการของราชทัณฑ์ไทย
บทที่ 15 การบริหารเรือนจำและทัณฑสถาน
บทที่ 16 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
บทที่ 17 การจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง
บทที่ 18 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังบางประเภท
บทที่ 19 การอบรมแก้ไขและฝึกอาชีพผู้ต้องขังภายในเรือนจำ
บทที่ 20 การใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจำคุก
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ภาคผนวก

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : 9786162699283
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 650 กรัม
จำนวน : 460 หน้า
ขนาด : 21 x 14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2563

฿ 380.00 ฿ 342.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"
ผลงานทางวิชาการ
 • ตำราอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
 • อาชญาวิทยาเเละทัณฑวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557.
 • กฎหมายอาญาภาคความผิด. พิมพ์ครั้งที่ 5 (แก้ไขเพิ่มเติม) โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556
 •  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
 • กฎหมายอาญาภาคความผิด. พิมพ์ครั้งที่ 3 (แก้ไขเพิ่มเติม) : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553.
 • กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนและคดีครอบครัว. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552."
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ 1 อาชญาวิทยา
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา
บทที่ 2 บทบาทของอาชญากรรม
บทที่ 3 ประเภทของอาชญากรรม
บทที่ 4 ประเภทของอาชญากร
บทที่ 5 เหยื่ออาชญากรรม
บทที่ 6 สำนักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยากับการพัฒนากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
บทที่ 7 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุของอาชญากรรม
บทที่ 8 บ่อเกิดอาชญากรรม
บทที่ 9 การป้องกันอาชญากรรม
ส่วนที่ 2 ทัณฑวิทยา
บทที่ 10 ปรัชญาของการลงโทษ
บทที่ 11 แนวความคิดและวิวัฒนาการในการลงโทษ
บทที่ 12 โทษและวิธีการลงโทษ
บทที่ 13 วิวัฒนาการของระบบเรือนจำ
บทที่ 14 ประวัติและวิวัฒนาการของราชทัณฑ์ไทย
บทที่ 15 การบริหารเรือนจำและทัณฑสถาน
บทที่ 16 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
บทที่ 17 การจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง
บทที่ 18 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังบางประเภท
บทที่ 19 การอบรมแก้ไขและฝึกอาชีพผู้ต้องขังภายในเรือนจำ
บทที่ 20 การใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจำคุก
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ภาคผนวก

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : 9786162699283
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 650 กรัม
จำนวน : 460 หน้า
ขนาด : 21 x 14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699283
SKU: 9786162699283
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 4 : สิงหาคม 2563
Page Count: 460