• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง

Sale!
ISBN: 9786162697920

หลักวิชากฎหมายภาษีอากร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ ข้อพิจารณาบางประการกฎหมายภาษีอากร
ส่วนที่ 1 กฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ส่วนที่ 2 กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่วนที่ 3 กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส่วนที่ 4 กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ

บทคัดย่อ/สารบาญ
ชื่อผู้แต่ง : ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
รหัสสินค้า : 9786162697920
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 650 กรัม
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ : มิถุนายน 2562

฿ 300.00 ฿ 270.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
  • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา/อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผลงานทางวิชาการ
  • กฤษรัตน์ ศรีสว่าง. (2551). ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก. สงขลา : โรงพิมพ์ไทย อักษร.
  • ค าอธิบายกฎหมายมรดก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน.
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ ข้อพิจารณาบางประการกฎหมายภาษีอากร
ส่วนที่ 1 กฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ส่วนที่ 2 กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่วนที่ 3 กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส่วนที่ 4 กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ

บทคัดย่อ/สารบาญ
ชื่อผู้แต่ง : ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
รหัสสินค้า : 9786162697920
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 650 กรัม
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ : มิถุนายน 2562

รายละเอียด

ISBN: 9786162697920
SKU: 9786162697920
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: มิถุนายน 2562
Page Count: 316

“หลักวิชากฎหมายภาษีอากร”

There are no reviews yet.