• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

Sale!
ISBN: 9786162699221

หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน

โดย ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

บทคัดย่อ/สารบัญ
ปฐมบท
ภาค 1 ความเป็นมาของกฎหมายมหาชน

บทที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
ภาค 2 ทฤษฎีและแนวความคิดกฎหมายมหาชน
บทที่ 2
  ทฤษฎีและแนวความคิดกฎหมายมหาชนที่สำคัญ
ภาค 3 บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร
บทที่ 3
รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร
บทที่ 4 กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ
บทที่ 5 กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายของฝ่ายบริหาร
บทที่ 6 สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายมิได้บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร
บทที่ 7
แนวคำพิพากษากับการตีความกฎหมายโดยศาล
บทที่ 8 การตีความกฎหมายโดยองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ศาล
บทที่ 9 กฎหมายจารีตประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
บทที่ 10 ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ
บทที่ 11 หลักทั่วไปของกฎหมาย
ปัจฉิมบท หลักความชอบด้วยกฎหมาย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
 
ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
รหัสสินค้า : 9786162699221
รูปแบบ : สันโค้ง ปกแข็ง
น้ำหนัก : 1,500 กรัม
จำนวนหน้า : 568 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 6 : กรกฎาคม 2563

฿ 540.00 ฿ 486.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • D.E.A. (Droit public)
  • Doctoral (nouveau regime) (Robert Schuman Universite, Strasbourg)
ประวัติการทำงาน
  • คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ปฐมบท
ภาค 1 ความเป็นมาของกฎหมายมหาชน

บทที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
ภาค 2 ทฤษฎีและแนวความคิดกฎหมายมหาชน
บทที่ 2
  ทฤษฎีและแนวความคิดกฎหมายมหาชนที่สำคัญ
ภาค 3 บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร
บทที่ 3
รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร
บทที่ 4 กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ
บทที่ 5 กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายของฝ่ายบริหาร
บทที่ 6 สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายมิได้บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร
บทที่ 7
แนวคำพิพากษากับการตีความกฎหมายโดยศาล
บทที่ 8 การตีความกฎหมายโดยองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ศาล
บทที่ 9 กฎหมายจารีตประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
บทที่ 10 ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ
บทที่ 11 หลักทั่วไปของกฎหมาย
ปัจฉิมบท หลักความชอบด้วยกฎหมาย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
 
ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
รหัสสินค้า : 9786162699221
รูปแบบ : สันโค้ง ปกแข็ง
น้ำหนัก : 1,500 กรัม
จำนวนหน้า : 568 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 6 : กรกฎาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699221
SKU: 9786162699221
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 6 : กรกฎาคม 2563
Page Count: 568