• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

Sale!
ISBN: 9786165810906

หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

โดย ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนต้องการแสดงให้เห็นถึงหลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับรัฐ อำนาจรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย โดยแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันของสิ่งดังกล่าวอย่างมีเหตุผลและมีผลรองรับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความคิดพื้นฐานของหลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้นอันจะทำให้เข้าใจและคิดอย่างเป็นระบบเมื่อได้ศึกษาในระดับสูงต่อไป

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810906
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 348 หน้า
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 11 : พฤศจิกายน 2564

฿ 250.00 ฿ 225.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • D.E.A. (Droit public)
  • Doctoral (nouveau regime) (Robert Schuman Universite, Strasbourg)
ประวัติการทำงาน
  • คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนต้องการแสดงให้เห็นถึงหลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับรัฐ อำนาจรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย โดยแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันของสิ่งดังกล่าวอย่างมีเหตุผลและมีผลรองรับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความคิดพื้นฐานของหลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้นอันจะทำให้เข้าใจและคิดอย่างเป็นระบบเมื่อได้ศึกษาในระดับสูงต่อไป

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810906
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 348 หน้า
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 11 : พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810906
SKU: 9786165810906
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: พฤศจิกายน 2564
Page Count: 348