• img-book

    พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล

Sale!
ISBN: 9786164881792
รหัสสินค้า: 9786164881792 หมวดหมู่: ,

หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคาร

โดย พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล

🟡 บทคัดย่อ/สารบัญ 🟡
บทที่ ๑ สถาบันการเงินคืออะไร เหตุใดจึงต้องมีกฎหมายกำกับดูแล
๑. บทบาทของสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจ
๒. รัฐกับการดูแลสถาบันการเงิน ๖ ประการ
๓. บริการการเงิน-การธนาคาร เงินตราเป็นสินค้า การหมุนเงิน การค้าความเสี่ยง
๔. การให้บริการธนาคารพาณิชย์เป็นธุรกิจที่แสวงหากำไรเพื่อตอบแทนการฝากเงินของผู้ฝาก การลงทุนของผู้ถือหุ้น และการทำงานของผู้บริหาร
๕. การให้บริการทางการเงินแปลงสถานเป็นสาธารณูปโภค
๖. แผนภูมิแสดงบทกฎหมายและหน่วยงานราชการที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลกิจการบริการธนาคาร
๗. การเตรียมตัวเพื่อเรียนวิชากฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการภาคการเงินการธนาคาร
บทที่ ๒ หน้าที่ที่นายธนาคารมีต่อลูกค้า
๑. ความนำ
๒. หน้าที่ของนายธนาคารในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินการธนาคาร
บทที่ ๓ หน้าที่ของธนาคารต่อข้อมูลของลูกค้า
๑. หลักกฎหมายแพ่ง: หน้าที่ของนายธนาคารในการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า
๒. หน้าที่ของธนาคารในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
๓. การปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับมาก่อนวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
บทที่ ๔ ความรับผิดชอบทางแพ่งในการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
๑. การกู้ยืมเงินก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๒. การตีความ ป.พ.พ. มาตรา ๖๕๔ ของศาลไทยในบริบทของการประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินที่เปลี่ยนแปลงไป
๓. ทัศนะของศาลฎีกายังคงอิงอยู่กับประวัติศาสตร์กฎหมายในการตีความบังคับใช้กฎหมายในประเด็นที่ว่าด้วยการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา
๔. ข้อน่าคิดที่ได้จากการเทียบเคียงกับกฎหมายต่างประเทศ
๕. ผลกระทบต่อการเรียกเก็บดอกเบี้ยในสัญญากู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์
บทที่ ๕ รัฐใช้อำนาจหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการเงินในการแทรกแซงเสรีภาพทำสัญญาให้ทางการเงิน การธนาคาร
๑. ขอบเขตและเป้าหมายของการแทรกแซงโดยรัฐ
๒. การควบคุมเสรีภาพในเชิงปริมาณและคุณภาพของการสร้างและการขยายสินเชื่อ
๓. การแทรกแซงเสรีภาพในการกำหนดเนื้อหาสาระของสัญญาให้บริการทางการเงินการธนาคาร โดยอำนาจของฝ่ายบริหารภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคและข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
บทที่ ๖ ความรับผิดชอบทางแพ่งในการให้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์
๑. ความรับผิดชอบของธนาคารในการเลือกเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการและความเสี่ยงภัยในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ธนาคารเป็นผู้เลือกนั้น
๒. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้กฎหมายไทยและผลกระทบที่มีต่อธุรกิจการธนาคาร
บทที่ ๗ จรรยาบรรณของธนาคารมีผลกระทบต่อการใช้กฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคาร
๑. มูลฐานของจรรยาบรรณธนาคาร
๒. ความเป็นสากลของจรรยาบรรณธนาคาร
๓. หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของ Lex Mercatoria

🟡 รายละเอียด 🟡
รหัสสินค้า : 9786164881792
ชื่อผู้แต่ง : พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล
รูปแบบ :
 ปกอ่อน
น้ำหนัก :
400 กรัม
จำนวนหน้า : 306 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2564

฿ 220.00 ฿ 209.00

จำนวน:
หนังสือโดยพรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🟡 บทคัดย่อ/สารบัญ 🟡
บทที่ ๑ สถาบันการเงินคืออะไร เหตุใดจึงต้องมีกฎหมายกำกับดูแล
๑. บทบาทของสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจ
๒. รัฐกับการดูแลสถาบันการเงิน ๖ ประการ
๓. บริการการเงิน-การธนาคาร เงินตราเป็นสินค้า การหมุนเงิน การค้าความเสี่ยง
๔. การให้บริการธนาคารพาณิชย์เป็นธุรกิจที่แสวงหากำไรเพื่อตอบแทนการฝากเงินของผู้ฝาก การลงทุนของผู้ถือหุ้น และการทำงานของผู้บริหาร
๕. การให้บริการทางการเงินแปลงสถานเป็นสาธารณูปโภค
๖. แผนภูมิแสดงบทกฎหมายและหน่วยงานราชการที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลกิจการบริการธนาคาร
๗. การเตรียมตัวเพื่อเรียนวิชากฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการภาคการเงินการธนาคาร
บทที่ ๒ หน้าที่ที่นายธนาคารมีต่อลูกค้า
๑. ความนำ
๒. หน้าที่ของนายธนาคารในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินการธนาคาร
บทที่ ๓ หน้าที่ของธนาคารต่อข้อมูลของลูกค้า
๑. หลักกฎหมายแพ่ง: หน้าที่ของนายธนาคารในการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า
๒. หน้าที่ของธนาคารในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
๓. การปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับมาก่อนวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
บทที่ ๔ ความรับผิดชอบทางแพ่งในการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
๑. การกู้ยืมเงินก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๒. การตีความ ป.พ.พ. มาตรา ๖๕๔ ของศาลไทยในบริบทของการประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินที่เปลี่ยนแปลงไป
๓. ทัศนะของศาลฎีกายังคงอิงอยู่กับประวัติศาสตร์กฎหมายในการตีความบังคับใช้กฎหมายในประเด็นที่ว่าด้วยการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา
๔. ข้อน่าคิดที่ได้จากการเทียบเคียงกับกฎหมายต่างประเทศ
๕. ผลกระทบต่อการเรียกเก็บดอกเบี้ยในสัญญากู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์
บทที่ ๕ รัฐใช้อำนาจหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการเงินในการแทรกแซงเสรีภาพทำสัญญาให้ทางการเงิน การธนาคาร
๑. ขอบเขตและเป้าหมายของการแทรกแซงโดยรัฐ
๒. การควบคุมเสรีภาพในเชิงปริมาณและคุณภาพของการสร้างและการขยายสินเชื่อ
๓. การแทรกแซงเสรีภาพในการกำหนดเนื้อหาสาระของสัญญาให้บริการทางการเงินการธนาคาร โดยอำนาจของฝ่ายบริหารภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคและข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
บทที่ ๖ ความรับผิดชอบทางแพ่งในการให้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์
๑. ความรับผิดชอบของธนาคารในการเลือกเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการและความเสี่ยงภัยในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ธนาคารเป็นผู้เลือกนั้น
๒. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้กฎหมายไทยและผลกระทบที่มีต่อธุรกิจการธนาคาร
บทที่ ๗ จรรยาบรรณของธนาคารมีผลกระทบต่อการใช้กฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคาร
๑. มูลฐานของจรรยาบรรณธนาคาร
๒. ความเป็นสากลของจรรยาบรรณธนาคาร
๓. หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของ Lex Mercatoria

🟡 รายละเอียด 🟡
รหัสสินค้า : 9786164881792
ชื่อผู้แต่ง : พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล
รูปแบบ :
 ปกอ่อน
น้ำหนัก :
400 กรัม
จำนวนหน้า : 306 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786164881792
SKU: 9786164881792
สำนักพิมพ์: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตีพิมพ์วันที่: 3 : มีนาคม 2564
Page Count: 306

“หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคาร”

There are no reviews yet.