• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

Sale!
ISBN: 9786162698996
รหัสสินค้า: 9786162698996 หมวดหมู่: , ,

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง

โดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

บทคัดย่อ/สารบาญ
ข้อความคิดทั่วไปในการควบคุมฝ่ายปกครอง
ความหมายของ “ฝ่ายปกครอง”
ความจำเป็นในการควบคุมฝ่ายปกครอง
ขอบเขตของการควบคุมฝ่ายปกครอง
ระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง
การควบคุมฝ่ายปกครองแบบป้องกัน
การควบคุมฝ่ายปกครองแบบแก้ไขโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง
การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง
การควบคุมทางการเมือง
การควบคุมโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย
วิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย
เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง
ประเภทของคดีปกครอง
การดำเนินคดีปกครอง
การคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา
คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : 
ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
รหัสสินค้า : 9786162698996
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 432
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 7 : พฤษภาคม 2563

 

฿ 400.00 ฿ 360.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗
 • เนติบัณฑิตไทย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (มหาชน) จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลังจากนั้นได้ทุนของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (DAAD) ไปศึกษากฎหมายที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (Magister Legum) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จากมหาวิทยาลัย Bochum
 • ติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doktor der Rechte-Dr.Jur) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จากมหาวิทยาลัย Bochum
ประวัติการทำงาน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นผู้ช่วยเลขานุการกรรมการร่างกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • พนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 • อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
 • หลักพื้นฐานสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  โครงการเฉลิมพระเกียรติสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐). สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา ๒๕๔๓
 • “หลักความเสมอภาค” โครงการเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐). สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา ๒๕๔๓
 • ศาลรัฐธรรมนูญ” โครงการเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐). สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา ๒๕๔๓
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ” กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๖๐
 • นิติรัฐ กับอำนาจในการตราพระราชกำหนด” ศูนย์นิติศาสตร์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน ๒๕๔๖
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองของเยอรมัน โครงการตำราและวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ : วิญญูชน ๒๕๔๗
 •  “หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ “เกณฑ์” จำกัดอำนาจรัฐ” กรุงเทพฯ : วิญญูชน ๒๕๖๐
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
ข้อความคิดทั่วไปในการควบคุมฝ่ายปกครอง
ความหมายของ “ฝ่ายปกครอง”
ความจำเป็นในการควบคุมฝ่ายปกครอง
ขอบเขตของการควบคุมฝ่ายปกครอง
ระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง
การควบคุมฝ่ายปกครองแบบป้องกัน
การควบคุมฝ่ายปกครองแบบแก้ไขโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง
การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง
การควบคุมทางการเมือง
การควบคุมโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย
วิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย
เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง
ประเภทของคดีปกครอง
การดำเนินคดีปกครอง
การคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา
คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : 
ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
รหัสสินค้า : 9786162698996
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 432
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 7 : พฤษภาคม 2563