• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

Sale!
ISBN: 9786162695469
รหัสสินค้า: 9786162695469 หมวดหมู่: ,

หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

บทคัดย่อ/สารบัญ
การพิมพ์ครั้งนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความและข้อผิดพลาดต่างๆ จากการพิมพ์ในครั้งก่อน : เนื้อหาในเล่ม : ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของส่วนรวม : ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่งคงของรัฐ (มาตรา 107-135/4) ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง (มาตรา 136-205) ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน (มาตรา 206-239) ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลองและการแปลง (มาตรา 240-275) : ตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับบุคคลและทรัพย์และภาค 3 ลหุโทษ : ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย (มาตรา 288-308) ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง (มาตรา 309-333 และมาตรา 276-287/2) ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (มาตรา 334-366) ส่วนที่ 4 ภาค 3 ลหุโทษ (มาตรา 367-398)
***มีใบแทรก***

รายละเอียด
⭐️
ชื่อผู้แต่ง : 
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
⭐️รหัสสินค้า : 9786162695469 
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 420 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 360
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 12 : กุมภาพันธ์ 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 260.00 ฿ 234.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 •  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฏหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  LL.M. (Master of Law, University of Pennsylvania, U.S.A.)
 •  ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงทางกฏหมายอาญา (Diplôme d’Etude Approfondies de sciences criminelles)
 •  ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) Doctorat en droit pénal mention très honorable, l’Université de Nancy II, Franc
ประวัติการทำงาน
 • ผู้บรรยายพิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๕๖)
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต(๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ )
 • กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖)
 •  กรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓)
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ )
 • ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔)
 •  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ปัจจุบัน)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
สั่งซื้อ
สังคมกับกฎหมาย กรกฎาคม 2564
สั่งซื้อ
คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-366/4 พิมพ์ครั้งที่ 1  :  มกราคม  2562
สั่งซื้อ
สะกิดกฎหมาย 1 : มีนาคม 2549
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
ยอมไม่ได้ 1 : มิถุนายน 2556
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด 12 : กุมภาพันธ์ 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
การพิมพ์ครั้งนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความและข้อผิดพลาดต่างๆ จากการพิมพ์ในครั้งก่อน : เนื้อหาในเล่ม : ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของส่วนรวม : ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่งคงของรัฐ (มาตรา 107-135/4) ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง (มาตรา 136-205) ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน (มาตรา 206-239) ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลองและการแปลง (มาตรา 240-275) : ตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับบุคคลและทรัพย์และภาค 3 ลหุโทษ : ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย (มาตรา 288-308) ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง (มาตรา 309-333 และมาตรา 276-287/2) ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (มาตรา 334-366) ส่วนที่ 4 ภาค 3 ลหุโทษ (มาตรา 367-398)
***มีใบแทรก***

รายละเอียด
⭐️
ชื่อผู้แต่ง : 
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
⭐️รหัสสินค้า : 9786162695469 
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 420 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 360
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 12 : กุมภาพันธ์ 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)