• img-book

  อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น,

Sale!
ISBN: 9786162695568
รหัสสินค้า: 9786162695568 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

โดย อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น,

“หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ” ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและองค์ประกอบขององค์กรอัยการอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการอำนาจดำเนินคดีในศาลของพนักงานอัยการอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการทั้งนี้ผู้เขียนได้ศึกษาความเป็นมาและเหตุผลในการร่างกฎหมายฉบับนี้ในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาและชั้นรัฐสภาเพื่อให้การอธิบายเนื้่อหาของบทบัญญัติและมาตรามีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นประกอบกับตัวอย่างคำชี้ขาดความเห็นแย้งของอัยการสูงสุดคำวินิจฉัยข้อหาหรือสำนักงานอัยการสูงสุดคำพิพากษาศาลฎีกาและคำวินิจฉัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการพร้อมทั้งได้รวบรวมข้อสอบเก่าอัยการผู้ช่วยไว้ด้วยโดยปรับคำถามและคำตอบให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการอย่างครอบคลุมและเป็นระบบทั้งจะเป็นประโยชน์แก่พนักงานอัยการในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและหลักนิติธรรม

ชื่อผู้แต่ง : อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น
รหัสสินค้า : 9786162695568 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 420 กรัม
จำนวนหน้า : 228
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : มีนาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 180.00 ฿ 162.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรอบรมวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
 • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
หนังสือโดยอนุวัฒน์ บุญนันท์
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือโดยสุริยา ปานแป้น
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

“หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ” ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและองค์ประกอบขององค์กรอัยการอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการอำนาจดำเนินคดีในศาลของพนักงานอัยการอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการทั้งนี้ผู้เขียนได้ศึกษาความเป็นมาและเหตุผลในการร่างกฎหมายฉบับนี้ในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาและชั้นรัฐสภาเพื่อให้การอธิบายเนื้่อหาของบทบัญญัติและมาตรามีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นประกอบกับตัวอย่างคำชี้ขาดความเห็นแย้งของอัยการสูงสุดคำวินิจฉัยข้อหาหรือสำนักงานอัยการสูงสุดคำพิพากษาศาลฎีกาและคำวินิจฉัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการพร้อมทั้งได้รวบรวมข้อสอบเก่าอัยการผู้ช่วยไว้ด้วยโดยปรับคำถามและคำตอบให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการอย่างครอบคลุมและเป็นระบบทั้งจะเป็นประโยชน์แก่พนักงานอัยการในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและหลักนิติธรรม

ชื่อผู้แต่ง : อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น
รหัสสินค้า : 9786162695568 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 420 กรัม
จำนวนหน้า : 228
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : มีนาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียด

ISBN: 9786162695568
SKU: 9786162695568
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 5 : มีนาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
Page Count: 228