• img-book

    รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช

Sale!
ISBN: 9786162696480

หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช

ความหมายและบทนิยามศัพท์ของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล,หลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ,สถานะทางกฎหมายของคนต่างด้าวในประเทศไทย,การขัดกันแห่งกฎหมายการรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ

ชื่อผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช
รหัสสินค้า9786162696480 
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก400 กรัม
จำนวนหน้า344
ขนาด14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม  2561

฿ 260.00 ฿ 234.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพทนายความรุ่นที่ 25
ประวัติการทำงาน
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ผู้สอนรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย นิติปรัชญา กฎหมายลักษณะมรดก กฎหมายและจริยธรรม กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายภาษีอากร (หลักสูตรนานาชาติ)
ผลงานทางวิชาการ
  • กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
  • คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

ความหมายและบทนิยามศัพท์ของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล,หลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ,สถานะทางกฎหมายของคนต่างด้าวในประเทศไทย,การขัดกันแห่งกฎหมายการรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ

ชื่อผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช
รหัสสินค้า9786162696480 
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก400 กรัม
จำนวนหน้า344
ขนาด14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม  2561

รายละเอียด

ISBN: 9786162696480
SKU: 9786162696480
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 2 : มกราคม  2561
Page Count: 344