• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

Sale!
ISBN: 9786162697432

หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

บทที่ 1  หลักพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย
บทที่ 2  “หลักนิติธรรม /นิติรัฐ” ในฐานะข้อจำกัดการใช้อำนาจรัฐ
บทที่ 3   หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
บทที่ 4   หลักนิติธรรม / นิติรัฐ ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการจัดองค์กรของรัฐ
บทที่ 5   หลักนิติธรรม / นิติรัฐ ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์”  ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
บทที่ 6  หลักนิติธรรม / นิติรัฐ ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์”  ในกาารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่่ของรัฐ
บทที่ 7   หลักนิติธรรม / นิติรัฐ ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์”  ในการตรากฎหมาย
บทที่ 8  หลักนิติธรรม / นิติรัฐ ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์”  เกี่ยวกับโทษทางอาญา
บทที่ 9  การนำหลักกฎหมายมหาชนมาใช้ในระบบกฎหมายไทย

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786162697432
ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก450 กรัม
จำนวนหน้า200
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่  : 2 : พฤศจิกายน 2561

 

฿ 180.00 ฿ 162.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗
 • เนติบัณฑิตไทย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (มหาชน) จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลังจากนั้นได้ทุนของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (DAAD) ไปศึกษากฎหมายที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (Magister Legum) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จากมหาวิทยาลัย Bochum
 • ติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doktor der Rechte-Dr.Jur) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จากมหาวิทยาลัย Bochum
ประวัติการทำงาน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นผู้ช่วยเลขานุการกรรมการร่างกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • พนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 • อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
 • หลักพื้นฐานสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  โครงการเฉลิมพระเกียรติสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐). สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา ๒๕๔๓
 • “หลักความเสมอภาค” โครงการเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐). สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา ๒๕๔๓
 • ศาลรัฐธรรมนูญ” โครงการเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐). สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา ๒๕๔๓
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ” กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๖๐
 • นิติรัฐ กับอำนาจในการตราพระราชกำหนด” ศูนย์นิติศาสตร์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน ๒๕๔๖
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองของเยอรมัน โครงการตำราและวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ : วิญญูชน ๒๕๔๗
 •  “หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ “เกณฑ์” จำกัดอำนาจรัฐ” กรุงเทพฯ : วิญญูชน ๒๕๖๐
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทที่ 1  หลักพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย
บทที่ 2  “หลักนิติธรรม /นิติรัฐ” ในฐานะข้อจำกัดการใช้อำนาจรัฐ
บทที่ 3   หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
บทที่ 4   หลักนิติธรรม / นิติรัฐ ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการจัดองค์กรของรัฐ
บทที่ 5   หลักนิติธรรม / นิติรัฐ ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์”  ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
บทที่ 6  หลักนิติธรรม / นิติรัฐ ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์”  ในกาารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่่ของรัฐ
บทที่ 7   หลักนิติธรรม / นิติรัฐ ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์”  ในการตรากฎหมาย
บทที่ 8  หลักนิติธรรม / นิติรัฐ ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์”  เกี่ยวกับโทษทางอาญา
บทที่ 9  การนำหลักกฎหมายมหาชนมาใช้ในระบบกฎหมายไทย

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786162697432
ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก450 กรัม
จำนวนหน้า200
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่  : 2 : พฤศจิกายน 2561

 

“หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ”

There are no reviews yet.