• img-book

  รองศาสตราจารย์ ดร. ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์

Sale!
ISBN: 9786165810517

หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยนให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
ความเป็นมาและความหมายของสัญญาซื้อขาย
ความสามารถของคู่สัญญาซื้อขาย ทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขาย บุคคลผู้มีสิทธิทำสัญญาซื้อขาย หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน
ประเภทของสัญญาซื้อขาย แบบของสัญญาซื้อขาย ฯลฯ, การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง การขายฝาก
การขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ การขายทอดตลาด, สัญญาแลกเปลี่ยน,
สัญญาให้, สัญญาเช่าทรัพย์ ความหมายและหลักเกณฑ์ของสัญญาเช่าทรัพย์ การโต้แย้งการเช่าหลายราย
การเช่าช่วง หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าทรัพย์สิน ความระงับแห่งสัญญาเช่าทรัพย์ ฯลฯ สัญญาเช่าซื้อ ฯลฯ
📌แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน, เพิ่มตัวอย่างประกอบและฎีกา

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์
⭐️รหัสหนังสือ : 9786165810517
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️จำนวนหน้า : 336 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 7 : สิงหาคม 2564

฿ 320.00 ฿ 288.00

มีสินค้าอยู่ 9

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • ประกาศนียบัตรทนายความ สำนักศึกษาอบรมสภาทนายความ รุ่นที่ 14
 • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 54 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปัจจุบันกำลังศึกษานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประวัติการทำงาน
 • กองบรรณาธิการ วารสารกระบวนการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • กองบรรณาธิการ วารสารกฎหมายกับคุณภาพชีวิต ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานทางวิชาการ
 • สังคมกับกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2554. สำนักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพฯ.
 • ระบบกฎหมายพื้นฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 4 (2560). จัดพิมพ์โดยศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (แต่งร่วม)
 • หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ. พิมพ์ครั้งที่ 2 มิถุนายน 2557. สำนักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพฯ.
 • หลักกฎหมายธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 4 (2560). จัดพิมพ์โดยศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (แต่งร่วม) คู่มือกฎหมายที่ดิน. พิมพ์ครั้งที่ 2 (2559). สำนักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพฯ.
 
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
ความเป็นมาและความหมายของสัญญาซื้อขาย
ความสามารถของคู่สัญญาซื้อขาย ทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขาย บุคคลผู้มีสิทธิทำสัญญาซื้อขาย หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน
ประเภทของสัญญาซื้อขาย แบบของสัญญาซื้อขาย ฯลฯ, การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง การขายฝาก
การขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ การขายทอดตลาด, สัญญาแลกเปลี่ยน,
สัญญาให้, สัญญาเช่าทรัพย์ ความหมายและหลักเกณฑ์ของสัญญาเช่าทรัพย์ การโต้แย้งการเช่าหลายราย
การเช่าช่วง หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าทรัพย์สิน ความระงับแห่งสัญญาเช่าทรัพย์ ฯลฯ สัญญาเช่าซื้อ ฯลฯ
📌แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน, เพิ่มตัวอย่างประกอบและฎีกา

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์
⭐️รหัสหนังสือ : 9786165810517
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️จำนวนหน้า : 336 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 7 : สิงหาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810517
SKU: 9786165810517
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 7 : สิงหาคม 2564
Page Count: 336