• img-book

    พิเชฐ โพธิวิจิตร และคณะ

Sale!
ISBN: 9786165773843

หนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา (ภาคปฏิบัติ)

โดย พิเชฐ โพธิวิจิตร และคณะ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาคที่ ๑ แบบพิมพ์ศาล
ภาคที่ ๒ การเขียนชื่อคู่ความ
ภาคที่ ๓ การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง

ก.คดีมีข้อพิพาทหรือคดีสองฝ่าย
บทที่ ๑
ส่วนประกอบของคำฟ้อง
บทที่ ๒ หน้าคำฟ้องคดีแพ่ง
บทที่ ๓ หลักการบรรยายคำฟ้องคดีแพ่ง
บทที่ ๔ การบรรยายสถานะโจทก์จำเลย
บทที่ ๕ การบรรยายนิติสัมพันธ์
บทที่ ๖ การโต้แย้งสิทธิ
บทที่ ๗ การบรรยายความเสียหาย
บทที่ ๘ การบรรยายการทวงถาม
บทที่ ๙ การบรรยายคำลงท้าย
บทที่ ๑๐ การบรรยายคำขอท้ายคำฟ้อง
บทที่ ๑๑ การลงชื่อโจทก์ ผู้เรียง ผู้เขียนหรือผู้พิมพ์
บทที่ ๑๒ ตัวอย่างการร่างคำฟ้องคดีแพ่ง
ข.คดีไม่มีข้อพิพาทหรือคดีฝ่ายเดียว
ภาคที่ ๔ การร่างคำให้การและฟ้องแย้ง

ภาคที่ ๕ การร่างคำฟ้องคดีอาญา
ภาคที่ ๖ การร่างหนังสือประเภทต่างๆ
ภาคที่ ๗ การร่างสัญญา
ภาคที่ ๘ การร่างคำร้อง คำขอ คำแถลง
บทที่ ๑
การร่างคำร้อง, คำขอ, คำแถลง คดีแพ่ง
บทที่ ๒ คำร้องในคดีอาญา
ภาคที่ ๙ บัญชีระบุพยาน
ภาคที่ ๑๐ ใบแต่งทนายความ
ภาคที่ ๑๑ ตัวอย่างข้อสอบตามแนวของสภาทนายความ
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร และ ปริญญ์ โพธิวิจิตร
รหัสสินค้า :
9786165773843
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
1,100 กรัม
จำนวนหน้า :
572 หน้า
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 :
มกราคม 2564

฿ 450.00 ฿ 427.50

มีสินค้าอยู่ 2

จำนวน:
หนังสือโดยพิเชฐ โพธิวิจิตร และคณะ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาคที่ ๑ แบบพิมพ์ศาล
ภาคที่ ๒ การเขียนชื่อคู่ความ
ภาคที่ ๓ การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง

ก.คดีมีข้อพิพาทหรือคดีสองฝ่าย
บทที่ ๑
ส่วนประกอบของคำฟ้อง
บทที่ ๒ หน้าคำฟ้องคดีแพ่ง
บทที่ ๓ หลักการบรรยายคำฟ้องคดีแพ่ง
บทที่ ๔ การบรรยายสถานะโจทก์จำเลย
บทที่ ๕ การบรรยายนิติสัมพันธ์
บทที่ ๖ การโต้แย้งสิทธิ
บทที่ ๗ การบรรยายความเสียหาย
บทที่ ๘ การบรรยายการทวงถาม
บทที่ ๙ การบรรยายคำลงท้าย
บทที่ ๑๐ การบรรยายคำขอท้ายคำฟ้อง
บทที่ ๑๑ การลงชื่อโจทก์ ผู้เรียง ผู้เขียนหรือผู้พิมพ์
บทที่ ๑๒ ตัวอย่างการร่างคำฟ้องคดีแพ่ง
ข.คดีไม่มีข้อพิพาทหรือคดีฝ่ายเดียว
ภาคที่ ๔ การร่างคำให้การและฟ้องแย้ง

ภาคที่ ๕ การร่างคำฟ้องคดีอาญา
ภาคที่ ๖ การร่างหนังสือประเภทต่างๆ
ภาคที่ ๗ การร่างสัญญา
ภาคที่ ๘ การร่างคำร้อง คำขอ คำแถลง
บทที่ ๑
การร่างคำร้อง, คำขอ, คำแถลง คดีแพ่ง
บทที่ ๒ คำร้องในคดีอาญา
ภาคที่ ๙ บัญชีระบุพยาน
ภาคที่ ๑๐ ใบแต่งทนายความ
ภาคที่ ๑๑ ตัวอย่างข้อสอบตามแนวของสภาทนายความ
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร และ ปริญญ์ โพธิวิจิตร
รหัสสินค้า :
9786165773843
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
1,100 กรัม
จำนวนหน้า :
572 หน้า
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 :
มกราคม 2564

“หนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา (ภาคปฏิบัติ)”

There are no reviews yet.