• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

Sale!
ISBN: 9786165810258
รหัสสินค้า: 9786165810258 หมวดหมู่: , ,

สังคมกับกฎหมาย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 กฎหมายและข้อคิดพื้นฐาน (Law and the Concept of Law)
บทที่ 2 วิวัฒนาการของกฎหมาย (The Path of the Law)
บทที่ 3 รัฐและการปกครองรัฐ (State and Government)
บทที่ 4 ทรัพย์และการคุ้มครองทรัพย์ (Property)
บทที่ 5 สัญญา (Contracts)
บทที่ 6 สนธิสัญญา (Treaties)
บทที่ 7 แบบที่กำหนดตามกฎหมาย (Form)
บทที่ 8 กฎหมายอาญา (Criminal Law)
บทที่ 9 ละเมิด (Wrongful Acts)
บทที่ 10 การตีความกฎหมาย (Legal interpretation)
บทที่ 11 การใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริง (Application of Law)
บทที่ 12 กฎหมายกับความเป็นธรรม
บทที่ 13 การนำกฎหมายต่างประเทศมาใช้ (Legal Transplantation)
บทที่ 14 กฎหมายกับนักกฎหมาย
บทที่ 15 ความส่งท้ายหลักนิติธรรม

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786165810258
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวน : 296
ขนาด : 21×14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 7 : กรกฎาคม 2564

฿ 240.00 ฿ 216.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 •  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฏหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  LL.M. (Master of Law, University of Pennsylvania, U.S.A.)
 •  ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงทางกฏหมายอาญา (Diplôme d’Etude Approfondies de sciences criminelles)
 •  ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) Doctorat en droit pénal mention très honorable, l’Université de Nancy II, Franc
ประวัติการทำงาน
 • ผู้บรรยายพิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๕๖)
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต(๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ )
 • กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖)
 •  กรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓)
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ )
 • ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔)
 •  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ปัจจุบัน)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
สั่งซื้อ
สังคมกับกฎหมาย กรกฎาคม 2564
สั่งซื้อ
คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-366/4 พิมพ์ครั้งที่ 1  :  มกราคม  2562
สั่งซื้อ
สะกิดกฎหมาย 1 : มีนาคม 2549
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
ยอมไม่ได้ 1 : มิถุนายน 2556
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด 12 : กุมภาพันธ์ 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 กฎหมายและข้อคิดพื้นฐาน (Law and the Concept of Law)
บทที่ 2 วิวัฒนาการของกฎหมาย (The Path of the Law)
บทที่ 3 รัฐและการปกครองรัฐ (State and Government)
บทที่ 4 ทรัพย์และการคุ้มครองทรัพย์ (Property)
บทที่ 5 สัญญา (Contracts)
บทที่ 6 สนธิสัญญา (Treaties)
บทที่ 7 แบบที่กำหนดตามกฎหมาย (Form)
บทที่ 8 กฎหมายอาญา (Criminal Law)
บทที่ 9 ละเมิด (Wrongful Acts)
บทที่ 10 การตีความกฎหมาย (Legal interpretation)
บทที่ 11 การใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริง (Application of Law)
บทที่ 12 กฎหมายกับความเป็นธรรม
บทที่ 13 การนำกฎหมายต่างประเทศมาใช้ (Legal Transplantation)
บทที่ 14 กฎหมายกับนักกฎหมาย
บทที่ 15 ความส่งท้ายหลักนิติธรรม

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786165810258
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวน : 296
ขนาด : 21×14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 7 : กรกฎาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810258
SKU: 9786165810258
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: กรกฎาคม 2564
Page Count: 296