• img-book

  รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช

Sale!
ISBN: 9786162698255

สรุปหลักกฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน
บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสัญญาค้ำประกัน
บทที่ 2 ลักษณะพิเศษของสัญญาค้ำประกัน
บทที่ 3 หน้าที่และสิทธิของผู้ค้ำประกัน
บทที่ 4 ความสิ้นสุดแห่งสัญญาค้ำประกัน
ส่วนที่ 2 จำนอง
บทที่ 5 ลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนอง
บทที่ 6 ลักษณะของหนี้ที่จำนองและทรัพย์ที่จำนอง
บทที่ 7 สิทธิหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
บทที่ 8 สิทธิหน้าที่ของผู้รับโอน
บทที่ 9 การบังคับจำนองและความสิ้นสุดแห่งสัญญาจำนอง
ส่วนที่ 3 จำนำ
บทที่ 10 สัญญาจำนำ
ส่วนที่ 4 แผนภูมิความคิดสรุปความเข้าใจ (mapping)

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
รหัสสินค้า : 9786162698255
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก500 กรัม
จำนวนหน้า368
ขนาด14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : กันยายน 2562

฿ 300.00 ฿ 270.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อประสานงานและบังคับใช้กฎหมายภายใต้ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (2552-2559)
 • รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • อาจารย์พิเศษรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และรายวิชากฎหมายสัญญาและละเมิด ชั้นสูง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน
บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสัญญาค้ำประกัน
บทที่ 2 ลักษณะพิเศษของสัญญาค้ำประกัน
บทที่ 3 หน้าที่และสิทธิของผู้ค้ำประกัน
บทที่ 4 ความสิ้นสุดแห่งสัญญาค้ำประกัน
ส่วนที่ 2 จำนอง
บทที่ 5 ลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนอง
บทที่ 6 ลักษณะของหนี้ที่จำนองและทรัพย์ที่จำนอง
บทที่ 7 สิทธิหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
บทที่ 8 สิทธิหน้าที่ของผู้รับโอน
บทที่ 9 การบังคับจำนองและความสิ้นสุดแห่งสัญญาจำนอง
ส่วนที่ 3 จำนำ
บทที่ 10 สัญญาจำนำ
ส่วนที่ 4 แผนภูมิความคิดสรุปความเข้าใจ (mapping)

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
รหัสสินค้า : 9786162698255
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก500 กรัม
จำนวนหน้า368
ขนาด14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : กันยายน 2562

รายละเอียด

ISBN: 9786162698255
SKU: 9786162698255
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 4 : กันยายน 2562
Page Count: 368