• img-book

  รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช

Sale!
ISBN: 9786162699238
รหัสสินค้า: 9786162699238 หมวดหมู่: , ,

สรุปหลักกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ (ฉบับพร้อมสอบ)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 ความเบื้องต้น
บทที่ 2 ความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเอง
บทที่ 3 ความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่น
บทที่ 4 ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดขึ้นจากทรัพย์
บทที่ 5 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
บทที่ 6 อายุความฟ้องเรียกค่าเสียหาย
บทที่ 7 นิรโทษกรรม
บทที่ 8 จัดการงานนอกสั่ง
บทที่ 9 ลาภมิควรได้
สรุปแผนผัง (Mapping) ตัวบท

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. เดือนเด่น นาคสีหราช
รหัสสินค้า : 9786162699238
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 300
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2563

฿ 280.00 ฿ 252.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อประสานงานและบังคับใช้กฎหมายภายใต้ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (2552-2559)
 • รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • อาจารย์พิเศษรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และรายวิชากฎหมายสัญญาและละเมิด ชั้นสูง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 ความเบื้องต้น
บทที่ 2 ความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเอง
บทที่ 3 ความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่น
บทที่ 4 ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดขึ้นจากทรัพย์
บทที่ 5 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
บทที่ 6 อายุความฟ้องเรียกค่าเสียหาย
บทที่ 7 นิรโทษกรรม
บทที่ 8 จัดการงานนอกสั่ง
บทที่ 9 ลาภมิควรได้
สรุปแผนผัง (Mapping) ตัวบท

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. เดือนเด่น นาคสีหราช
รหัสสินค้า : 9786162699238
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 300
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699238
SKU: 9786162699238
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : สิงหาคม 2563
Page Count: 300