• img-book

    ภูมีนาท ปาเบ้า และคณะ

Sale!
ISBN: 9786165776318
รหัสสินค้า: 9786165776318 หมวดหมู่: ,

สรุปหลักกฎหมายที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก.

โดย ภูมีนาท ปาเบ้า และคณะ

บทคัดย่อ/สารบัญ
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
6. ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
7. ตัวอย่างคำถามที่น่าสนใจ

รายละเอียด 
⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ภูมีนาท ปาเบ้า และคณะ
⭐️ รหัสสินค้า : 9786165776318
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 160 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 207 หน้า
⭐️ ขนาด : 11 x 15 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2564

฿ 240.00 ฿ 228.00

สินค้าหมดแล้ว

หนังสือโดยภูมีนาท ปาเบ้า และคณะ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
6. ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
7. ตัวอย่างคำถามที่น่าสนใจ

รายละเอียด 
⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ภูมีนาท ปาเบ้า และคณะ
⭐️ รหัสสินค้า : 9786165776318
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 160 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 207 หน้า
⭐️ ขนาด : 11 x 15 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2564

“สรุปหลักกฎหมายที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก.”

There are no reviews yet.