• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง

Sale!
ISBN: 9786162698910

ศาสตร์และศิลป์การสอบกฎหมายภาษีอากร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทนำ
บทที่ 1 รูปแบบการสอบและลักษณะคำถามกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 2 วัตถุประสงค์ของการกำหนดคำถาม
บทที่ 3 หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินคำตอบ
บทที่ 4 ข้อควรปรับปรุงเมื่อเขียนคำตอบ
บทที่ 5 หลักการคิดหาคำตอบและแนวทางการเขียนคำตอบ
บทที่ 6 ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบกฎหมายภาษีอากร

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
รหัสสินค้า : 9786162698910
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 138
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2562

฿ 120.00 ฿ 108.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
  • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา/อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผลงานทางวิชาการ
  • กฤษรัตน์ ศรีสว่าง. (2551). ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก. สงขลา : โรงพิมพ์ไทย อักษร.
  • ค าอธิบายกฎหมายมรดก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน.
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทนำ
บทที่ 1 รูปแบบการสอบและลักษณะคำถามกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 2 วัตถุประสงค์ของการกำหนดคำถาม
บทที่ 3 หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินคำตอบ
บทที่ 4 ข้อควรปรับปรุงเมื่อเขียนคำตอบ
บทที่ 5 หลักการคิดหาคำตอบและแนวทางการเขียนคำตอบ
บทที่ 6 ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบกฎหมายภาษีอากร

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
รหัสสินค้า : 9786162698910
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 138
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2562

รายละเอียด

ISBN: 9786162698910
SKU: 9786162698910
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : เมษายน 2562
Page Count: 138

“ศาสตร์และศิลป์การสอบกฎหมายภาษีอากร”

There are no reviews yet.