• img-book

    ดร.ฤทัย หงส์สิริ

Sale!
ISBN: 9786164040892

ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง

โดย ดร.ฤทัย หงส์สิริ

📌 บทคัดย่อ/สารบัญ
๑. ศาลปกครองคืออะไร
๒. ทำไมต้องมีศาลปกครอง
๒.๑ ศาลและตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๒.๒ วิธีพิจารณาคดีที่เหมาะสม
๓. เมื่อไรต้องฟ้องคดีที่ศาลปกครอง
๓.๑ คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
๓.๒ คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
๔. การฟ้องคดีปกครองนั้นต้องฟ้องที่ศาลไหน
๔.๑ คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด
๔.๒ คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น
๕. การดำเนินคดีที่ศาลปกครองต้องทำอย่างไร
๕.๑ ลักษณะที่สำคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๕.๒ ขั้นตอนโดยย่อของการดำเนินคดีในศาลปกครอง
๖. การจัดตั้งศาลปกครองมีประโยชน์และมีผลกระทบอย่างไร
๖.๑ การพัฒนาระบบศาลในประเทศไทย
๖.๒ การพัฒนาหลักกฎหมายมหาชนอย่างเป็นระบบ
๖.๓ การพัฒนาระบบการศึกษาและวิชาชีพที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
๖.๔ การพัฒนาระบบการควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
๖.๕. การพัฒนาหลักเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการหรือการจัดทำกิจการของรัฐ
📀 ภาคผนวก
๑. แผนภูมิแสดงกระบวนพิจารณาคดีปกครอง
๒. ตัวอย่างคำฟ้องกรณีละเลยต่อหน้าที่
๓. ตัวอย่างใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทน
๔. คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ ๑๙/๒๕๔๕
๕. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑/๒๕๕๒
๖. คำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๙/๒๕๕๓ (คดีประมูล ๓จี ของ กทช.
๗. คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๗/๒๕๕๑ (คดีเขาพระวิหาร)
๘. ข้อควรระวังในการฟ้องคดีและเอกสารที่ต้องยื่นมากับคำฟ้อง
๙. ตัวอย่างคดีที่ศาลปกครองเคยรับคำฟ้องไว้พิจารณา
๑๐. ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ
๑๑. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด ในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๑๒. ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
๑๓. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๑๔. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองในแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ
๑๕. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด
๑๖. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองในแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด
๑๗. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการกำหนดคดี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๘. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๙. ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การพิจารณาคำขอให้มีการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยไม่ต้องรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
๒๐. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒

📌 รายละเอียด
📀 ชื่อผู้แต่ง : ดร. ฤทัย หงส์สิริ
📀 รหัสสินค้า : 9786164040892
📀 รูปแบบ : ปกอ่อน
📀 น้ำหนัก : 750 กรัม
📀 จำนวนหน้า : 379 หน้า 
📀 ขนาด 18.5 x 26 ซม.
📀 พิมพ์ครั้งที่ 11 : มีนาคม 2564

฿ 300.00 ฿ 285.00

มีสินค้าอยู่ 8

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
  • ปริญญาเอกสาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส 2
หนังสือโดยดร.ฤทัย หงส์สิริ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

📌 บทคัดย่อ/สารบัญ
๑. ศาลปกครองคืออะไร
๒. ทำไมต้องมีศาลปกครอง
๒.๑ ศาลและตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๒.๒ วิธีพิจารณาคดีที่เหมาะสม
๓. เมื่อไรต้องฟ้องคดีที่ศาลปกครอง
๓.๑ คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
๓.๒ คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
๔. การฟ้องคดีปกครองนั้นต้องฟ้องที่ศาลไหน
๔.๑ คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด
๔.๒ คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น
๕. การดำเนินคดีที่ศาลปกครองต้องทำอย่างไร
๕.๑ ลักษณะที่สำคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๕.๒ ขั้นตอนโดยย่อของการดำเนินคดีในศาลปกครอง
๖. การจัดตั้งศาลปกครองมีประโยชน์และมีผลกระทบอย่างไร
๖.๑ การพัฒนาระบบศาลในประเทศไทย
๖.๒ การพัฒนาหลักกฎหมายมหาชนอย่างเป็นระบบ
๖.๓ การพัฒนาระบบการศึกษาและวิชาชีพที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
๖.๔ การพัฒนาระบบการควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
๖.๕. การพัฒนาหลักเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการหรือการจัดทำกิจการของรัฐ
📀 ภาคผนวก
๑. แผนภูมิแสดงกระบวนพิจารณาคดีปกครอง
๒. ตัวอย่างคำฟ้องกรณีละเลยต่อหน้าที่
๓. ตัวอย่างใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทน
๔. คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ ๑๙/๒๕๔๕
๕. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑/๒๕๕๒
๖. คำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๙/๒๕๕๓ (คดีประมูล ๓จี ของ กทช.
๗. คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๗/๒๕๕๑ (คดีเขาพระวิหาร)
๘. ข้อควรระวังในการฟ้องคดีและเอกสารที่ต้องยื่นมากับคำฟ้อง
๙. ตัวอย่างคดีที่ศาลปกครองเคยรับคำฟ้องไว้พิจารณา
๑๐. ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ
๑๑. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด ในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๑๒. ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
๑๓. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๑๔. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองในแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ
๑๕. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด
๑๖. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองในแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด
๑๗. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการกำหนดคดี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๘. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๙. ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การพิจารณาคำขอให้มีการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยไม่ต้องรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
๒๐. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒

📌 รายละเอียด
📀 ชื่อผู้แต่ง : ดร. ฤทัย หงส์สิริ
📀 รหัสสินค้า : 9786164040892
📀 รูปแบบ : ปกอ่อน
📀 น้ำหนัก : 750 กรัม
📀 จำนวนหน้า : 379 หน้า 
📀 ขนาด 18.5 x 26 ซม.
📀 พิมพ์ครั้งที่ 11 : มีนาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786164040892
SKU: 9786164040892
สำนักพิมพ์: เนติบัณฑิตยสภา
ตีพิมพ์วันที่: 11 : มีนาคม 2564
Page Count: 379