• img-book

    ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน

Sale!
ISBN: 9786162699047

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน

บทคัดย่อ/สารบัญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หมวด ๑ บททั่วไป

หมวด ๒ พระมหากษัตริย์
หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
หมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ
หมวด ๗ รัฐสภา
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร
ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา
ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
หมวดที่ ๘ คณะรัฐมนตรี
หมวดที่ ๙ การขัดกันแห่งผลประโยชน์
หมวดที่ ๑๐ ศาล
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๒ ศาลยุติธรรม
ส่วนที่ ๓ ศาลปกครอง
ส่วนที่ ๔ ศาลทหาร
หมวดที่ ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ
หมวดที่ ๑๒ องค์กรอิสระ
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๓ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส่วนที่ ๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ส่วนที่ ๕ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนที่ ๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หมวดที่ ๑๓ องค์กรอัยการ
หมวดที่ ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดที่ ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
หมวดที่ ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
บทเฉพาะกาล
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9786162699047
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 228
ขนาด : 14.5×21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : พฤษภาคม 2563

฿ 100.00 ฿ 90.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ติดต่อได้ที่
  • www.winyuchon.com
  • winyuchon_w@hotmail.com
  • 029969417-2
หนังสือโดยฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หมวด ๑ บททั่วไป

หมวด ๒ พระมหากษัตริย์
หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
หมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ
หมวด ๗ รัฐสภา
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร
ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา
ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
หมวดที่ ๘ คณะรัฐมนตรี
หมวดที่ ๙ การขัดกันแห่งผลประโยชน์
หมวดที่ ๑๐ ศาล
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๒ ศาลยุติธรรม
ส่วนที่ ๓ ศาลปกครอง
ส่วนที่ ๔ ศาลทหาร
หมวดที่ ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ
หมวดที่ ๑๒ องค์กรอิสระ
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๓ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส่วนที่ ๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ส่วนที่ ๕ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนที่ ๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หมวดที่ ๑๓ องค์กรอัยการ
หมวดที่ ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดที่ ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
หมวดที่ ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
บทเฉพาะกาล
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9786162699047
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 228
ขนาด : 14.5×21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : พฤษภาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699047
SKU: 9786162699047
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 5 : พฤษภาคม 2563
Page Count: 228