• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

Sale!
ISBN: 9789742887322
รหัสสินค้า: 9789742887322 หมวดหมู่: ,

รวมกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีอาญา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา แท้จริงเป็นการใช้กฎหมายอาญาภายในของแต่ละประเทศนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ในคดีอาญาที่มีความเกี่ยวพันกับต่างประเทศย่อมเกิดมีปัญหาในการนำกฎหมายอาญามาปรับใช้กับคดีนั้น ๆ ดังเช่นปัญหาในการกำหนดสถานที่กระทำผิด, ปัญหาสัญชาติของผู้กระทำผิด, ปัญหาสัญชาติของผู้เสียหาย
หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีอาญา ทุกประเภท พร้อมทั้งพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาฯ, การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญาฯ, พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 พร้อมทั้งสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศอื่น ๆ

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า : 9789742887322 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 260
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2552

฿ 200.00 ฿ 180.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 •  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฏหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  LL.M. (Master of Law, University of Pennsylvania, U.S.A.)
 •  ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงทางกฏหมายอาญา (Diplôme d’Etude Approfondies de sciences criminelles)
 •  ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) Doctorat en droit pénal mention très honorable, l’Université de Nancy II, Franc
ประวัติการทำงาน
 • ผู้บรรยายพิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๕๖)
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต(๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ )
 • กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖)
 •  กรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓)
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ )
 • ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔)
 •  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ปัจจุบัน)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
สั่งซื้อ
สังคมกับกฎหมาย กรกฎาคม 2564
สั่งซื้อ
คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-366/4 พิมพ์ครั้งที่ 1  :  มกราคม  2562
สั่งซื้อ
สะกิดกฎหมาย 1 : มีนาคม 2549
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
ยอมไม่ได้ 1 : มิถุนายน 2556
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด 12 : กุมภาพันธ์ 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา แท้จริงเป็นการใช้กฎหมายอาญาภายในของแต่ละประเทศนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ในคดีอาญาที่มีความเกี่ยวพันกับต่างประเทศย่อมเกิดมีปัญหาในการนำกฎหมายอาญามาปรับใช้กับคดีนั้น ๆ ดังเช่นปัญหาในการกำหนดสถานที่กระทำผิด, ปัญหาสัญชาติของผู้กระทำผิด, ปัญหาสัญชาติของผู้เสียหาย
หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีอาญา ทุกประเภท พร้อมทั้งพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาฯ, การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญาฯ, พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 พร้อมทั้งสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศอื่น ๆ

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า : 9789742887322 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 260
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2552

รายละเอียด

ISBN: 9789742887322
SKU: 9789742887322
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : มีนาคม 2552
Page Count: 260