• img-book

    กรณ์ อรรถเนติศาสตร์

Sale!
ISBN: 9789742038069
รหัสสินค้า: 9789742038069 หมวดหมู่: ,

รวมกฎหมายปกครองที่สำคัญ ฉบับ หัวเรื่องเรียงมาตรา

โดย กรณ์ อรรถเนติศาสตร์

บทคัดย่อ/สารบัญ
๑.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๒.
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๔.
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๕.
พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
๖.
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
๗.
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๘.
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
๙.
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๐.
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๑.
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อผู้แต่ง : กรณ์ อรรถเนติศาสตร์
รหัสสินค้า :
9789742038069
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
760 กรัม
จำนวนหน้า :
464 หน้า
ขนาด :
18.5 x 25.6 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 :
พฤศจิกายน 2563

฿ 350.00 ฿ 332.50

จำนวน:
หนังสือโดยกรณ์ อรรถเนติศาสตร์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
๑.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๒.
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๔.
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๕.
พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
๖.
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
๗.
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๘.
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
๙.
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๐.
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๑.
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อผู้แต่ง : กรณ์ อรรถเนติศาสตร์
รหัสสินค้า :
9789742038069
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
760 กรัม
จำนวนหน้า :
464 หน้า
ขนาด :
18.5 x 25.6 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 :
พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด

ISBN: 9789742038069
SKU: 9789742038069
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์นิติธรรม
ตีพิมพ์วันที่: 1 : พฤศจิกายน 2563
Page Count: 464

“รวมกฎหมายปกครองที่สำคัญ ฉบับ หัวเรื่องเรียงมาตรา”

There are no reviews yet.