• img-book

    กรณ์ อรรถเนติศาสตร์, อานันท์ กระบวนศรี

Sale!
ISBN: 9786162699504
รหัสสินค้า: 9786162699504 หมวดหมู่: , ,

รวมกฎหมายการคลังและวิธีการงบประมาณ ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา

โดย กรณ์ อรรถเนติศาสตร์, อานันท์ กระบวนศรี

บทคัดย่อ/สารบัญ
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง)
๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๑
– ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์
และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์พ.ศ. ๒๕๖๒ 64
๓. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑
๖. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : กรณ์ อรรถเนติศาสตร์, อานันท์ กระบวนศรี
รหัสสินค้า : 9786162699504
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 164
ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2563

฿ 140.00 ฿ 126.00

จำนวน:
หนังสือโดยกรณ์ อรรถเนติศาสตร์, อานันท์ กระบวนศรี
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง)
๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๑
– ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์
และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์พ.ศ. ๒๕๖๒ 64
๓. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑
๖. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : กรณ์ อรรถเนติศาสตร์, อานันท์ กระบวนศรี
รหัสสินค้า : 9786162699504
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 164
ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699504
SKU: 9786162699504
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: กันยายน 2563
Page Count: 164