• img-book

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเทพ เมืองแสน

Sale!
ISBN: 9786162696190

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (The Thai Legal History)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเทพ เมืองแสน
 • ภาพรวมของประวัติศาสตร์กฎหมาย
 • ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยก่อนการปฏิรูปกฎหมายการศาลและการยุติธรรม
 • การปฏิรูปกฎหมาย การศาลและการยุติธรรม
 • ผลภายหลังจากการปฏิรูประบบกฎหมาย การศาลและการยุติธรรม
 • ธรรมเนียมปฏิบัติของกฎหมายตะวันตก
 • การร่างประมวลกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

รหัสสินค้า : 9786162696190
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเทพ เมืองแสน 

รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
จำนวนหน้า : 236
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2560

฿ 230.00 ฿ 207.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • น.ม.(กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ
ประวัติการทำงาน
 • รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเทพ เมืองแสน
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ
 • ภาพรวมของประวัติศาสตร์กฎหมาย
 • ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยก่อนการปฏิรูปกฎหมายการศาลและการยุติธรรม
 • การปฏิรูปกฎหมาย การศาลและการยุติธรรม
 • ผลภายหลังจากการปฏิรูประบบกฎหมาย การศาลและการยุติธรรม
 • ธรรมเนียมปฏิบัติของกฎหมายตะวันตก
 • การร่างประมวลกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

รหัสสินค้า : 9786162696190
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเทพ เมืองแสน 

รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
จำนวนหน้า : 236
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2560