• img-book

    ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล, พรพจน์ เรืองแสงทองกุล, พิชยามนต์ จารึกสุนทรสกุล, ฤทัย พูลสวัสดิ์ และอุดมลักษณ์

Sale!
ISBN: 9786162695155
รหัสสินค้า: 9786162695155 หมวดหมู่: ,

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับอ้างอิง บรรพ 1 หลักทั่วไป

โดย ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล, พรพจน์ เรืองแสงทองกุล, พิชยามนต์ จารึกสุนทรสกุล, ฤทัย พูลสวัสดิ์ และอุดมลักษณ์

คณะผู้เขียนได้จัดทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับอ้างอิง บรรพ 1 ขึ้น โดยรวบรวมและเรียบเรียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญของแต่ละมาตราไว้เป็นหัวข้อ หมวดหมู่ ให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เพื่อความสะดวกในการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า และใช้งาน และได้จัดทำเชิงอรรถที่แสดงถึงบทความและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในมาตราต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและเพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิชาการ เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ได้
นอกจากนี้ คณะผู้เขียนได้จัดทำคำย่อของแต่ละมาตรา เพื่อความสะดวกในการอ่านและทำความเข้าใจตัวบทกฎหมายในมาตรานั้นๆ ด้วย โดยการจัดทำประมวลกฎหมายแ่พ่งและพาณิชย์ ฉบับอ้างอิง บรรพ 1 นี้ คณะผู้เขียนใช้แนวทางในการจัดทำเช่นเดียวกันกับประมวลกฎหมายของสำนักพิมพ์ Dalloz ประเทศฝรั่งเศส และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับอ้างอิง ที่เคยจัดทำมา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับอ้างอิง บรรพ 1 นี้ จึงมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาในทุกระดับ ผู้เตรียมสอบวิชากฎหมายในสนามสอบต่างๆ ผู้เตรียมสอบเนติบัณฑิต หรือเตรียมสอบเป็นอัยการผู้ช่วยและผู้ช่วยผู้พิพากษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายต่างๆ

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล, พรพจน์ เรืองแสงทองกุล, พิชยามนต์ จารึกสุนทรสกุล, ฤทัย พูลสวัสดิ์ และอุดมลักษณ์
รหัสสินค้า : 9786162695155 
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 920 กรัม
จำนวนหน้า : 590
ขนาด : 17 x 23 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2560

฿ 500.00 ฿ 450.00

จำนวน:
หนังสือโดยดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล, พรพจน์ เรืองแสงทองกุล, พิชยามนต์ จารึกสุนทรสกุล, ฤทัย พูลสวัสดิ์ และอุดมลักษณ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

คณะผู้เขียนได้จัดทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับอ้างอิง บรรพ 1 ขึ้น โดยรวบรวมและเรียบเรียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญของแต่ละมาตราไว้เป็นหัวข้อ หมวดหมู่ ให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เพื่อความสะดวกในการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า และใช้งาน และได้จัดทำเชิงอรรถที่แสดงถึงบทความและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในมาตราต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและเพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิชาการ เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ได้
นอกจากนี้ คณะผู้เขียนได้จัดทำคำย่อของแต่ละมาตรา เพื่อความสะดวกในการอ่านและทำความเข้าใจตัวบทกฎหมายในมาตรานั้นๆ ด้วย โดยการจัดทำประมวลกฎหมายแ่พ่งและพาณิชย์ ฉบับอ้างอิง บรรพ 1 นี้ คณะผู้เขียนใช้แนวทางในการจัดทำเช่นเดียวกันกับประมวลกฎหมายของสำนักพิมพ์ Dalloz ประเทศฝรั่งเศส และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับอ้างอิง ที่เคยจัดทำมา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับอ้างอิง บรรพ 1 นี้ จึงมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาในทุกระดับ ผู้เตรียมสอบวิชากฎหมายในสนามสอบต่างๆ ผู้เตรียมสอบเนติบัณฑิต หรือเตรียมสอบเป็นอัยการผู้ช่วยและผู้ช่วยผู้พิพากษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายต่างๆ

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล, พรพจน์ เรืองแสงทองกุล, พิชยามนต์ จารึกสุนทรสกุล, ฤทัย พูลสวัสดิ์ และอุดมลักษณ์
รหัสสินค้า : 9786162695155 
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 920 กรัม
จำนวนหน้า : 590
ขนาด : 17 x 23 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2560