• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

Sale!
ISBN: 9786162697081

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

บทคัดย่อ/สารบาญ :
เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560 เกี่ยวกับการบังคับโทษปรับและการเพิ่มโทษปรับตามภาวะเศรษฐกิจในเกือบทุกมาตรา ในการพิมพ์ครั้งนี้จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งคำพิพากษาฎกาใหม่ๆ ไว้จนครบถ้วน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป : ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด : ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลองและการแปลง ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ
ประมวลกฎหมายอาญาภาค 3 ลหุโทษ

รหัสสินค้า : 9786162697081
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
น้ำหนัก : 1,300 กรัม
จำนวนหน้า : 760
ขนาด : 16.5×22 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 40 : กรกฎาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 580.00 ฿ 522.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 •  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฏหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  LL.M. (Master of Law, University of Pennsylvania, U.S.A.)
 •  ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงทางกฏหมายอาญา (Diplôme d’Etude Approfondies de sciences criminelles)
 •  ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) Doctorat en droit pénal mention très honorable, l’Université de Nancy II, Franc
ประวัติการทำงาน
 • ผู้บรรยายพิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๕๖)
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต(๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ )
 • กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖)
 •  กรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓)
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ )
 • ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔)
 •  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ปัจจุบัน)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
สั่งซื้อ
คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-366/4 พิมพ์ครั้งที่ 1  :  มกราคม  2562
สั่งซื้อ
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง 40 : กรกฎาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
สะกิดกฎหมาย 1 : มีนาคม 2549
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
ยอมไม่ได้ 1 : มิถุนายน 2556
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด 12 : กุมภาพันธ์ 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
มุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา 3 เมษายน 2556 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
หลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป 14 : เมษายน 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ :
เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560 เกี่ยวกับการบังคับโทษปรับและการเพิ่มโทษปรับตามภาวะเศรษฐกิจในเกือบทุกมาตรา ในการพิมพ์ครั้งนี้จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งคำพิพากษาฎกาใหม่ๆ ไว้จนครบถ้วน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป : ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด : ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลองและการแปลง ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ
ประมวลกฎหมายอาญาภาค 3 ลหุโทษ

รหัสสินค้า : 9786162697081
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
น้ำหนัก : 1,300 กรัม
จำนวนหน้า : 760
ขนาด : 16.5×22 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 40 : กรกฎาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

“ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง”

There are no reviews yet.