• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

Sale!
ISBN: 9786162697227

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรานี้ ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้ประมวลกฎหมายอาญาเพื่อการอ้างอิงเฉพาะ บทบัญญัติทางกฎหมายในการใช้งาน หรือการเรียน โดยไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม หรือแหล่งอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่จะให้ชื่อหัวเรื่องของแต่ละมาตรา หรือบางวรรคของบทบัญญัติของกฎหมายนี้ เพื่อเป็นการสื่อถึงเนื้อหาของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนิยมทำกันในหลายประเทศ รวมทั้งสนธิสัญญาต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ ก็นิยมทำเช่นกัน เช่น Rome Statute of the International Criminal Court ก็จะใส่หัวเรื่องในทุกมาตรา โดยหนังสือเล่มนี้ได้เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไขล่าสุด ฉบับที่ 26 พ.ศ. 2560 แล้ว พร้อมตารางแสดงองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา, ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็น การทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546

รหัสสินค้า : 9786162697227
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวน : 304
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 8 : สิงหาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 250.00 ฿ 225.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาเอก กฎหมาย Docteur en droit (Mention Tres Horable ) ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
 • อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
 • ประธานคณะกรรมการห้องสมุดสัญญาธรรมศักดิ์
 • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส
 • หัวหน้าภาควิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา
 • อดีตกรรมการในคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรานี้ ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้ประมวลกฎหมายอาญาเพื่อการอ้างอิงเฉพาะ บทบัญญัติทางกฎหมายในการใช้งาน หรือการเรียน โดยไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม หรือแหล่งอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่จะให้ชื่อหัวเรื่องของแต่ละมาตรา หรือบางวรรคของบทบัญญัติของกฎหมายนี้ เพื่อเป็นการสื่อถึงเนื้อหาของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนิยมทำกันในหลายประเทศ รวมทั้งสนธิสัญญาต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ ก็นิยมทำเช่นกัน เช่น Rome Statute of the International Criminal Court ก็จะใส่หัวเรื่องในทุกมาตรา โดยหนังสือเล่มนี้ได้เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไขล่าสุด ฉบับที่ 26 พ.ศ. 2560 แล้ว พร้อมตารางแสดงองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา, ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็น การทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546

รหัสสินค้า : 9786162697227
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวน : 304
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 8 : สิงหาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

“ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา”

There are no reviews yet.