• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

Sale!
ISBN: 9786162697876
รหัสสินค้า: 9786162697876 หมวดหมู่: ,

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

บทคัดย่อ/สารบัญ
พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๔๗๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
ภาค ๒ สอบสวน
ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
ภาค ๕ พยานหลักฐาน
ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษา และค่าธรรมเนียม
ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐
>>กฎกระทรวง / ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา / ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย / ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา / ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม / ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม / ระเบียบกระทรวงยุติธรรม /
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
>> กฎกระทรวง / ข้อบังคับ กคพ. / ระเบียบกระทรวงยุติธรรม / ประกาศ กคพ.
ดรรชนีค้นเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ดรรชนีค้นเรื่องพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
รหัสสินค้า :
9786162697876
รูปแบบ : 
ปกอ่อน
น้ำหนัก :
 850 กรัม
จำนวนหน้า :
406
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่
7 : พฤษภาคม 2562

฿ 280.00 ฿ 252.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาเอก กฎหมาย Docteur en droit (Mention Tres Horable ) ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
 • อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
 • ประธานคณะกรรมการห้องสมุดสัญญาธรรมศักดิ์
 • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส
 • หัวหน้าภาควิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา
 • อดีตกรรมการในคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๔๗๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
ภาค ๒ สอบสวน
ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
ภาค ๕ พยานหลักฐาน
ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษา และค่าธรรมเนียม
ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐
>>กฎกระทรวง / ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา / ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย / ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา / ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม / ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม / ระเบียบกระทรวงยุติธรรม /
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
>> กฎกระทรวง / ข้อบังคับ กคพ. / ระเบียบกระทรวงยุติธรรม / ประกาศ กคพ.
ดรรชนีค้นเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ดรรชนีค้นเรื่องพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
รหัสสินค้า :
9786162697876
รูปแบบ : 
ปกอ่อน
น้ำหนัก :
 850 กรัม
จำนวนหน้า :
406
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่
7 : พฤษภาคม 2562

รายละเอียด

ISBN: 9786162697876
SKU: 9786162697876
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 7 : พฤษภาคม 2562
Page Count: 406

“ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา”

There are no reviews yet.