• img-book

    The Justice Group

Sale!
ISBN: 9786162604768

ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๔)

โดย The Justice Group

🍀 บทคัดย่อ/สารบัญ
🍁 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
หมวด ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒
การจัดที่ดินเพื่อประชาชน
หมวด ๓
การกำหนดสิทธิในที่ดิน
หมวด ๔
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
หมวด ๕
การรังวัดที่ดิน
หมวด ๖
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
หมวด ๗
การกำหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา
หมวด ๘
การกำหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว
หมวด ๙
การกำหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท
หมวด ๑๐
การค้าที่ดิน
หมวด ๑๑
ค่าธรรมเนียม
หมวด ๑๒
บทกำหนดโทษ
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน
🍁 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ลักษณะ ๓
ทรัพย์
🍁 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
ลักษณะ ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ ๒ กรรมสิทธิ์
ลักษณะ ๓ ครอบครอง
ลักษณะ ๔ ภาระจำยอม
ลักษณะ ๕ อาศัย
ลักษณะ ๖ สิทธิเหนือพื้นดิน
ลักษณะ ๗ สิทธิเก็บกิน
ลักษณะ ๘ ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
🍁 พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒
🍁 พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔
หมวด ๑
คณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หมวด ๒ การเช่านา
หมวด ๓ การเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างอื่น
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
🍁 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
หมวด ๑ คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
หมวด ๒
การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
หมวด ๓
การดำเนินการจัดสรรที่ดิน
หมวด ๔
การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
หมวด ๕
การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน
หมวด ๖
บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
🍁 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวด ๑
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
หมวด ๒ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด
หมวด ๓
สมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
หมวด ๔
บททั่วไปเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
หมวด ๕ การเสนอโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
หมวด ๖ การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
หมวด ๗ กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
หมวด ๘ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
🍁 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด ๑
คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
หมวด ๒ สำนักงานจัดรูปที่ดิน
หมวด ๓ การจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม
หมวด ๔ การจัดรูปที่ดิน
หมวด ๕ กองทุนจัดรูปที่ดิน
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
🍁 พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

🍀 รายละเอียด
⭐️ รหัสสินค้า : 9786162604768
⭐️ ชื่อผู้แต่ง : คณะวิชาการ The Justice Group
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 420 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 316 หน้า
⭐️ ขนาด : 14.4 x 20.9 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ : 2564

฿ 140.00 ฿ 133.00

มีสินค้าอยู่ 2

จำนวน:
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🍀 บทคัดย่อ/สารบัญ
🍁 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
หมวด ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒
การจัดที่ดินเพื่อประชาชน
หมวด ๓
การกำหนดสิทธิในที่ดิน
หมวด ๔
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
หมวด ๕
การรังวัดที่ดิน
หมวด ๖
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
หมวด ๗
การกำหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา
หมวด ๘
การกำหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว
หมวด ๙
การกำหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท
หมวด ๑๐
การค้าที่ดิน
หมวด ๑๑
ค่าธรรมเนียม
หมวด ๑๒
บทกำหนดโทษ
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน
🍁 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ลักษณะ ๓
ทรัพย์
🍁 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
ลักษณะ ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ ๒ กรรมสิทธิ์
ลักษณะ ๓ ครอบครอง
ลักษณะ ๔ ภาระจำยอม
ลักษณะ ๕ อาศัย
ลักษณะ ๖ สิทธิเหนือพื้นดิน
ลักษณะ ๗ สิทธิเก็บกิน
ลักษณะ ๘ ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
🍁 พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒
🍁 พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔
หมวด ๑
คณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หมวด ๒ การเช่านา
หมวด ๓ การเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างอื่น
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
🍁 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
หมวด ๑ คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
หมวด ๒
การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
หมวด ๓
การดำเนินการจัดสรรที่ดิน
หมวด ๔
การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
หมวด ๕
การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน
หมวด ๖
บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
🍁 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวด ๑
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
หมวด ๒ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด
หมวด ๓
สมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
หมวด ๔
บททั่วไปเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
หมวด ๕ การเสนอโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
หมวด ๖ การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
หมวด ๗ กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
หมวด ๘ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
🍁 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด ๑
คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
หมวด ๒ สำนักงานจัดรูปที่ดิน
หมวด ๓ การจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม
หมวด ๔ การจัดรูปที่ดิน
หมวด ๕ กองทุนจัดรูปที่ดิน
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
🍁 พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

🍀 รายละเอียด
⭐️ รหัสสินค้า : 9786162604768
⭐️ ชื่อผู้แต่ง : คณะวิชาการ The Justice Group
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 420 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 316 หน้า
⭐️ ขนาด : 14.4 x 20.9 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ : 2564

“ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๔)”

There are no reviews yet.