• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

Sale!
ISBN: 9789742888091

ปฎิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

รวมบทความข้อคิดเห็นของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ได้แก่ คณิต ณ นคร นักปฏิรูปกฎหมายสะท้อนทิศทางพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, อัยการกับปัญหาความขัดแย้งในชาติ, หมายจับและการอุทธรณ์คำสั่งออกหมายจับ, หลักนิติธรรมกับกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอัยการ, การให้เหตุผลของศาลสำคัญมากต้องเป็นภาววิสัย, อำนาจตุลาการเสาหลักที่สั่นคลอน, ต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, ฯลฯ

รหัสสินค้า : 9789742888091
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200กรัม
จำนวน : 144
ขนาด : 21×14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 :  ธันวาคม 2552

฿ 100.00 ฿ 90.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา -น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา -Doktor der Techte จาก มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐ- เยอรมนี พ.ศ. 2520 ประวัติการทำงาน -อัยการสูงสุด -สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 -คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2544 - 2554 -ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -อาจารย์ผู้บรรยาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา (เริ่มปี การศึกษา 2528) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เริ่มปีการศึกษา 2520) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เริ่มปีการศึกษา 2524)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
หักดิบ กฎหมาย กันยายน   2550
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

รวมบทความข้อคิดเห็นของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ได้แก่ คณิต ณ นคร นักปฏิรูปกฎหมายสะท้อนทิศทางพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, อัยการกับปัญหาความขัดแย้งในชาติ, หมายจับและการอุทธรณ์คำสั่งออกหมายจับ, หลักนิติธรรมกับกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอัยการ, การให้เหตุผลของศาลสำคัญมากต้องเป็นภาววิสัย, อำนาจตุลาการเสาหลักที่สั่นคลอน, ต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, ฯลฯ

รหัสสินค้า : 9789742888091
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200กรัม
จำนวน : 144
ขนาด : 21×14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 :  ธันวาคม 2552

“ปฎิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”

There are no reviews yet.