• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

Sale!
ISBN: 9786162697548

ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 1

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

บทคัดย่อ/สารบัญ
– ซื้อขาย
– สัญญาให้
– เช่าทรัพย์
– เช่าซื้อ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสหนังสือ : 9786162697548
จำนวนหน้า : 296
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 9  : มกราคม  2562  (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 220.00 ฿ 198.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)
 • D.S.U. de droit commercial จากมหาวิทยาลัย Paris 2 ประเทศฝรั่งเศส
 • D.E.A. de sciences humaines et juridiques de la mer (option juridique) (mention assez bien) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
 • ปริญญาเอกสาขากฎหมายพาณิชยนาวี (เกียรตินิยมดีมาก) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
 • กรรมการกฤษฎีกา
 • ราชบัณฑิต ประเภทวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
สั่งซื้อ
ตัวแทน-นายหน้า 16 : มิถุนายน 2563
สั่งซื้อ
กฎหมายพาณิชยนาวี 6 : ธ ันวาคม 2553
สั่งซื้อ
คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law) 9 : มิถุนายน 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
– ซื้อขาย
– สัญญาให้
– เช่าทรัพย์
– เช่าซื้อ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสหนังสือ : 9786162697548
จำนวนหน้า : 296
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 9  : มกราคม  2562  (แก้ไขเพิ่มเติม)