• img-book

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช

Sale!
ISBN: 9786162697319
รหัสสินค้า: 9786162697319 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

ถาม-ตอบ บุคคล : แพ่งหลักทั่วไป

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช

ส่วนที่ 1  ปรับความคิด
ส่วนที่ 2  สรุปหลักกฎหมายว่าด้วยบุคคล
ส่วนที่ 3  แผนภูมิตัวบทพิชิตความเข้าใจ
ส่วนที่ 4  แนวคำถามคำตอบ

รายละเอียด

รหัสสินค้า : 9786162697319
ผู้แต่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวน : 185
ขนาด : 21×14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่  1 : กันยายน 2561

฿ 160.00 ฿ 144.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อประสานงานและบังคับใช้กฎหมายภายใต้ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (2552-2559)
 • รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • อาจารย์พิเศษรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และรายวิชากฎหมายสัญญาและละเมิด ชั้นสูง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

ส่วนที่ 1  ปรับความคิด
ส่วนที่ 2  สรุปหลักกฎหมายว่าด้วยบุคคล
ส่วนที่ 3  แผนภูมิตัวบทพิชิตความเข้าใจ
ส่วนที่ 4  แนวคำถามคำตอบ

รายละเอียด

รหัสสินค้า : 9786162697319
ผู้แต่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวน : 185
ขนาด : 21×14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่  1 : กันยายน 2561

“ถาม-ตอบ บุคคล : แพ่งหลักทั่วไป”

There are no reviews yet.