• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

Sale!
ISBN: 9786162699030
รหัสสินค้า: 9786162699030 หมวดหมู่: , ,

ถาม-ตอบนิติกรรม-สัญญา (มูลหนี้ 1)

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
ลักษณะของนิติกรรม
บทที่ 2
กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
บทที่ 3
ความสามารถ
บทที่ 4
ความสมบูรณ์
บทที่ 5
วัตถุประสงค์
บทที่ 6
แบบ
บทที่ 7
หลักฐานเป็นหนังสือ
บทที่ 8
หลักอิสระในทางแพ่ง
บทที่ 9
เจตนา
บทที่ 10
โมฆะกรรม
บทที่ 11
โมฆียะกรรม
บทที่ 12
เงื่อนไข-เงื่อนเวลา
บทที่ 13
ระยะเวลา อายุความ
บทที่ 14
การเกิดสัญญา
บทที่ 15
คำมั่น
บทที่ 16
ผลของสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก
บทที่ 17
ผลในการรับความเสี่ยงในภัยพิบัติ
บทที่ 18
มัดจำ
บทที่ 19
เบี้ยปรับ
บทที่ 20
เลิกสัญญา
บทที่ 21
คำถามอื่น

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์ุ
รหัสสินค้า : 9786162699030
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 14.5×21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : พฤษภาคม 2563

฿ 180.00 ฿ 162.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • ชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอัมพรไพศาล จังหวัดนนทบุรี
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2524
 • Dottore di Giurisprudenza จากมหาวิทยาลัยโรม ประเทศอิตาลี พ.ศ. 2533
ประวัติการทำงาน
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้บรรยายชั้นปริญญาตรี วิชามูลหนี้ ๑ วิชามูลหนี้ ๒ วิชาผลแห่งหนี้ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายโรมันวิชาหลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชากฎหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา วิชาระบบกฎหมายซีวิลลอว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้บรรยายชั้นบัณฑิตศึกษา วิชาระบบซีวิลลอว์ วิชากฎหมายสัญญาขั้นสูงทางธุรกิจ วิชาหลักกฎหมายแพ่งหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาการเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๘
 • อดีตผู้บรรยายวิชาชั้นปริญญาตรี วิชาเอกเทศสัญญาสำคัญ ๑ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเปรียบเทียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกเทศสัญญา ๑ (ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์เช่าซื้อ) วิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย วิชากฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ (กฎหมายไทยและกฎหมายอิตาเลี่ยนในเรื่องสัญญา) วิชากฎหมายโรมัน วิชาการใช้และการตีความกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อดีตผู้บรรยายชั้นบัณฑิตศึกษา วิชาหลักและทฤษฎีกฎหมายแพ่ง วิชากฎหมายเปรียบเทียบและสกุลกฎหมายหลักของโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางกฎหมาย (หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาการเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา หลักสูตรกฎหมายการเงินและภาษีอากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
 • คำอธิบายนิติกรรม-สัญญาฯ พิมพ์ครั้งที่ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑
 • คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ฯ พิมพ์ครั้งที่ ๘ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๐
 • คำธิบายกฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์-เช่าซื้อฯ พิมพ์ครั้งที่ ๗ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑
 • หลักความรับผิดก่อนสัญญา พิมพ์ครั้งที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๘
 • อธิบายศัพท์นิติกรรม-สัญญา พิมพ์ครั้งที่ ๕ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑
 • คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ฯ พิมพ์ครั้งที่ ๘ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑
 • คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) พิมพ์ครั้งที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑
 • คำอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเอกชนโรมัน สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๙
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
สั่งซื้อ
นิติกรรมสัญญา 24 : มกราคม 2564
สั่งซื้อ
หลักความสำคัญผิด พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2549
สั่งซื้อ
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ 8 : กรกฎาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
ลักษณะของนิติกรรม
บทที่ 2
กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
บทที่ 3
ความสามารถ
บทที่ 4
ความสมบูรณ์
บทที่ 5
วัตถุประสงค์
บทที่ 6
แบบ
บทที่ 7
หลักฐานเป็นหนังสือ
บทที่ 8
หลักอิสระในทางแพ่ง
บทที่ 9
เจตนา
บทที่ 10
โมฆะกรรม
บทที่ 11
โมฆียะกรรม
บทที่ 12
เงื่อนไข-เงื่อนเวลา
บทที่ 13
ระยะเวลา อายุความ
บทที่ 14
การเกิดสัญญา
บทที่ 15
คำมั่น
บทที่ 16
ผลของสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก
บทที่ 17
ผลในการรับความเสี่ยงในภัยพิบัติ
บทที่ 18
มัดจำ
บทที่ 19
เบี้ยปรับ
บทที่ 20
เลิกสัญญา
บทที่ 21
คำถามอื่น

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์ุ
รหัสสินค้า : 9786162699030
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 14.5×21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : พฤษภาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699030
SKU: 9786162699030
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 5 : พฤษภาคม 2563
Page Count: 232