• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

Sale!
ISBN: 9786162697593
รหัสสินค้า: 9786162697593 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

ตัวแทน-นายหน้า

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

บทคัดย่อ/สารบัญ
ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาตัวแทน, ความแตกต่างระหว่างสัญญาตัวแทนกับสัญญาอื่น ๆ, การเกิดขึ้นของตัวแทน, หลักเกณฑ์ในการตั้งตัวแทน, ประเภทของตัวแทน, หน้าที่ของตัวแทนที่มีต่อตัวการ, ความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ, หน้าที่ของตัวการต่อตัวแทน, ความผูกพันและความรับผิดของตัวการต่อบุคคลภายนอก, ความผูกพันและความรับผิดของตัวแทนต่อบุคคลภายนอก, ความระงับของสัญญาตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง, ความหมายและความสำคัญของตัวแทนค้าต่าง, สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของตัวแทนค้าต่าง, ความผูกพันของตัวการในกิจการที่ตัวแทนค้าต่างกระทำไป, ความระงับของสัญญาตัวแทนค้าต่าง, นายหน้า ความระงับของสัญญานายหน้า นอกจากนี้ยังได้เพิ่มคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับใหม่ๆ ที่ปรากฎในขณะทำการแก้ไขและเพิ่มเติมหนังสือฉบับนี้

รายละเอียด
รหัสหนังสือ : 9786162697593
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
จำนวนหน้า : 416
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 850 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 15 : มกราคม 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 370.00 ฿ 333.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)
 • D.S.U. de droit commercial จากมหาวิทยาลัย Paris 2 ประเทศฝรั่งเศส
 • D.E.A. de sciences humaines et juridiques de la mer (option juridique) (mention assez bien) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
 • ปริญญาเอกสาขากฎหมายพาณิชยนาวี (เกียรตินิยมดีมาก) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
 • กรรมการกฤษฎีกา
 • ราชบัณฑิต ประเภทวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
สั่งซื้อ
กฎหมายพาณิชยนาวี 6 : ธ ันวาคม 2553
สั่งซื้อ
คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law) 9 : มิถุนายน 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ 9 : มกราคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 2 พิมพ์ครั้งที่ 9 : มกราคม 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน 14 : สิงหาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 1 พิมพ์ครั้งที่ 9  : มกราคม  2562  (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาตัวแทน, ความแตกต่างระหว่างสัญญาตัวแทนกับสัญญาอื่น ๆ, การเกิดขึ้นของตัวแทน, หลักเกณฑ์ในการตั้งตัวแทน, ประเภทของตัวแทน, หน้าที่ของตัวแทนที่มีต่อตัวการ, ความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ, หน้าที่ของตัวการต่อตัวแทน, ความผูกพันและความรับผิดของตัวการต่อบุคคลภายนอก, ความผูกพันและความรับผิดของตัวแทนต่อบุคคลภายนอก, ความระงับของสัญญาตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง, ความหมายและความสำคัญของตัวแทนค้าต่าง, สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของตัวแทนค้าต่าง, ความผูกพันของตัวการในกิจการที่ตัวแทนค้าต่างกระทำไป, ความระงับของสัญญาตัวแทนค้าต่าง, นายหน้า ความระงับของสัญญานายหน้า นอกจากนี้ยังได้เพิ่มคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับใหม่ๆ ที่ปรากฎในขณะทำการแก้ไขและเพิ่มเติมหนังสือฉบับนี้

รายละเอียด
รหัสหนังสือ : 9786162697593
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
จำนวนหน้า : 416
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 850 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 15 : มกราคม 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)