• img-book

    ณุภา นันทเกียรติ

Sale!
ISBN: 9786164872486
รหัสสินค้า: 9786164872486 หมวดหมู่: ,

คู่มือเตรียมสอบราชการส่วนท้องถิ่น วิชากฎหมาย (หลักเกณฑ์ใหม่ 2564-65)

โดย ณุภา นันทเกียรติ

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍠บทนำ
บทที่ 1
นโยบายและแผนระดับประเทศที่สำคัญ
บทที่ 2
วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
บทที่ 3
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ 4
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
บทที่ 5
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
บทที่ 6
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
บทที่ 7
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
บทที่ 8
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ 9
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ 10
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
บทที่ 11
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2564
บทที่ 12
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ 13
แนวข้อสอบ

รายละเอียด 
🌟ชื่อผู้แต่ง : ณุภา นันทเกียรติ
🌟รหัสสินค้า
9786164872486
🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
🌟น้ำหนัก : 500 กรัม
🌟จำนวนหน้า : 232 หน้า
🌟ขนาด : 19.1 x 25.4 ซม.
🌟พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2564

฿ 299.00 ฿ 284.05

จำนวน:
พบนักเขียน
หนังสือโดยณุภา นันทเกียรติ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍠บทนำ
บทที่ 1
นโยบายและแผนระดับประเทศที่สำคัญ
บทที่ 2
วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
บทที่ 3
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ 4
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
บทที่ 5
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
บทที่ 6
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
บทที่ 7
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
บทที่ 8
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ 9
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ 10
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
บทที่ 11
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2564
บทที่ 12
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ 13
แนวข้อสอบ

รายละเอียด 
🌟ชื่อผู้แต่ง : ณุภา นันทเกียรติ
🌟รหัสสินค้า
9786164872486
🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
🌟น้ำหนัก : 500 กรัม
🌟จำนวนหน้า : 232 หน้า
🌟ขนาด : 19.1 x 25.4 ซม.
🌟พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786164872486
SKU: 9786164872486
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์อินโฟเพรส
ตีพิมพ์วันที่: 1 : สิงหาคม 2564
Page Count: 232

“คู่มือเตรียมสอบราชการส่วนท้องถิ่น วิชากฎหมาย (หลักเกณฑ์ใหม่ 2564-65)”

There are no reviews yet.