• img-book

    สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์

Sale!
ISBN: 9786162699498

คู่มือสอบกฎหมายปกครอง

โดย สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ 1 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป
บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง

บทที่ 2 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 2 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

บทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง
บทที่ 5 เขตอำนาจของศาลปกครอง
ยทที่ 6 เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง
ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองแต่ละฉบับและตัวอย่างข้อสอบ
บทที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองแต่ละฉบับ
บทที่ 8 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมธงคำตอบ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์
รหัสสินค้า : 9786162699498
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 950 กรัม
จำนวนหน้า : 462
ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 14 : กันยายน 2563

฿ 400.00 ฿ 360.00

จำนวน:
หนังสือโดยสุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ 1 กฎหมายปกครองภาคทั่วไป
บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง

บทที่ 2 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 2 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

บทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง
บทที่ 5 เขตอำนาจของศาลปกครอง
ยทที่ 6 เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง
ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองแต่ละฉบับและตัวอย่างข้อสอบ
บทที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองแต่ละฉบับ
บทที่ 8 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมธงคำตอบ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์
รหัสสินค้า : 9786162699498
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 950 กรัม
จำนวนหน้า : 462
ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 14 : กันยายน 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699498
SKU: 9786162699498
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 14 : กันยายน 2563
Page Count: 462