• img-book

    อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง

Sale!
ISBN: 9786164040878

คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

โดย อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง

💦 บทคัดย่อ/สารบัญ 💦
บทนำ
ขั้นตอนที่ ๑ กระบวนการก่อนฟ้องคดี
บทที่ ๑
คำร้องทุกข์และคำกล่าวโทษ
บทที่ ๒ ผู้เสียหาย
บทที่ ๓ บุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีอาญา
บทที่ ๔ กรณีผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้วตายลง
บทที่ ๕ การยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์
บทที่ ๖ กรณีที่ผู้เสียหายและพนักงานอัยการต่างได้ยื่นฟ้องในศาลชั้นต้นเดียวกัน
บทที่ ๗ การถอนฟ้องคดีอาญา
บทที่ ๘ คดีอาญาเลิกกัน
บทที่ ๙ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ
บทที่ ๑๐ การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
บทที่ ๑๑ การจับและการค้น
บทที่ ๑๒ เขตอำนาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทที่ ๑๓ เขตอำนาจศาล
บทที่ ๑๔ การควบคุม การขัง การปล่อยตัว
บทที่ ๑๕ ขั้นตอนงานชั้นสอบสวน
บทที่ ๑๖ ขั้นตอนงานชั้นพนักงานอัยการ
บทที่ ๑๗ การชันสูตรพลิกศพ
ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการหลังฟ้องคดี
บทที่ ๑๘ การฟ้องคดีอาญาและการไต่สวนมูลฟ้อง
บทที่ ๑๙ การพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้น
บทที่ ๒๐ การทำคำพิพากษาและคำสั่งในศาลชั้นต้น
บทที่ ๒๑ กระบวนวิธีพิจารณาความชั้นศาลอุทธรณ์
ส่วนที่หนึ่ง : หลักทั่วไป
ส่วนที่สอง : การพิจารณา คำพิพากษาและคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์
บทที่ ๒๒ กระบวนวิธีพิจารณาความชั้นฎีกา
บทที่ ๒๓ พยานหลักฐาน
๑.หลักทั่วไป
๒.พยานบุคคล
๓.พยานเอกสาร
๔.พยานวัตถุ
๕.ผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ ๓ กระบวนการชั้นบังคับคดี
บทที่ ๒๔ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
ส่วนที่หนึ่ง : การบังคับตามคำพิพากษา
ส่วนที่สอง : ค่าธรรมเนียม
บทที่ ๒๕ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ
บทที่ ๒๖ การนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำถามและคำตอบ วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาคผนวก

💦 รายละเอียด
💧ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง
💧รหัสสินค้า : 9786164040878
💧รูปแบบ ปกอ่อน
💧น้ำหนัก : 1,680 กรัม
💧จำนวนหน้า : 894 หน้า
💧ขนาด : 18.5 x 26 ซม. 
💧พิมพ์ครั้งที่ 7 : 2564

฿ 510.00 ฿ 484.50

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
หนังสือโดยอาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

💦 บทคัดย่อ/สารบัญ 💦
บทนำ
ขั้นตอนที่ ๑ กระบวนการก่อนฟ้องคดี
บทที่ ๑
คำร้องทุกข์และคำกล่าวโทษ
บทที่ ๒ ผู้เสียหาย
บทที่ ๓ บุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีอาญา
บทที่ ๔ กรณีผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้วตายลง
บทที่ ๕ การยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์
บทที่ ๖ กรณีที่ผู้เสียหายและพนักงานอัยการต่างได้ยื่นฟ้องในศาลชั้นต้นเดียวกัน
บทที่ ๗ การถอนฟ้องคดีอาญา
บทที่ ๘ คดีอาญาเลิกกัน
บทที่ ๙ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ
บทที่ ๑๐ การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
บทที่ ๑๑ การจับและการค้น
บทที่ ๑๒ เขตอำนาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทที่ ๑๓ เขตอำนาจศาล
บทที่ ๑๔ การควบคุม การขัง การปล่อยตัว
บทที่ ๑๕ ขั้นตอนงานชั้นสอบสวน
บทที่ ๑๖ ขั้นตอนงานชั้นพนักงานอัยการ
บทที่ ๑๗ การชันสูตรพลิกศพ
ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการหลังฟ้องคดี
บทที่ ๑๘ การฟ้องคดีอาญาและการไต่สวนมูลฟ้อง
บทที่ ๑๙ การพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้น
บทที่ ๒๐ การทำคำพิพากษาและคำสั่งในศาลชั้นต้น
บทที่ ๒๑ กระบวนวิธีพิจารณาความชั้นศาลอุทธรณ์
ส่วนที่หนึ่ง : หลักทั่วไป
ส่วนที่สอง : การพิจารณา คำพิพากษาและคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์
บทที่ ๒๒ กระบวนวิธีพิจารณาความชั้นฎีกา
บทที่ ๒๓ พยานหลักฐาน
๑.หลักทั่วไป
๒.พยานบุคคล
๓.พยานเอกสาร
๔.พยานวัตถุ
๕.ผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ ๓ กระบวนการชั้นบังคับคดี
บทที่ ๒๔ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
ส่วนที่หนึ่ง : การบังคับตามคำพิพากษา
ส่วนที่สอง : ค่าธรรมเนียม
บทที่ ๒๕ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ
บทที่ ๒๖ การนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำถามและคำตอบ วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาคผนวก

💦 รายละเอียด
💧ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง
💧รหัสสินค้า : 9786164040878
💧รูปแบบ ปกอ่อน
💧น้ำหนัก : 1,680 กรัม
💧จำนวนหน้า : 894 หน้า
💧ขนาด : 18.5 x 26 ซม. 
💧พิมพ์ครั้งที่ 7 : 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786164040878
SKU: 9786164040878
สำนักพิมพ์: เนติบัณฑิตยสภา
ตีพิมพ์วันที่: 7 : 2564
Page Count: 894

“คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”

There are no reviews yet.